Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення

2012;
: сс. 131 – 139

Парфененко Ю.В. Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення / Ю.В. Парфененко, В.В. Шендрик, С.І. Красніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 131–139. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Парфененко Ю.В., Шендрик В.В., Красніков С.І.

This article describes the the conceptual model of process analysis heating supplies of buildings and description of the logical structure of the database.

1. Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження / Д.В. Зеркалов. — К.: КНТ, 2007. — 400 с.
2. Енергоефективний будинок крок за кроком. Кн. 3. «Крок третій: Капітальний ремонт і термомодернізація будинку» [заг. ред. А.Г. Колієнко. Д.М. Левицький, В. В. Погорєлова]. — К., 2011. — 144 с.
3. Дорошенко В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста [Електронний ресурс] / В. Дорошенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 48–58. — Режим доступу до журн. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12dvvstm.pdf.
4. Дубовой В. М. Контроль та керування в мережах теплопостачання : [Монографія] / В.М. Дубовой, В.В.Кабачій, Ю.М. Паночишин — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 190 с.
5. Мониторинг и поддержка принятия решений в системе городского теплоснабжения на базе гетерогенной беспроводной сети / А. Г Финогеев,
В.Е. Богатырев., В.А. Маслов, А.А. Финогеев // Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах. — 2011. — № 3 (76). — С. 73–81.
6. Автоматизированная система поквартирного учета тепловой энергии / Н.И. Муслимова, Д.Н. Ушарова, А.В. Егоров [и др.] // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники — 2011. — №. 2 (24). — С. 232 — 237.
7. Литвин В. І. Моніторинг режимів теплоспоживання об’єктів бюджетної сфери / В.І. Литвин // Енергетика. Екологія. Людина: збірник наукових праць науково-технічної конференції Інституту енергозбереження й енергоменеджменту НТУУ «КПІ», 28–29 квітня 2009 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2009. — С. 151–155.
8. Парфененко Ю. В. Інформаційна технологія моніторингу функціонування системи теплопостачання підвищеної надійності / Ю. В. Парфененко, В. Г. Неня // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2010. — № 4/9 (46). — С.22—25.
9. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. — К.: Вид. група BHV, 2006. — 384 с.
10. Жежнич П.І. Часові бази даних: моделі та методи реалізації : [Монографія] / П.І. Жежнич — Львів:Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 260 с.