Особливості формування електронної документації у сфері туризму

2013;
: сс. 101 – 108

Жежнич П. І. Особливості формування електронної документації у сфері туризму / П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 101–108. – Бібліографія: 47 назв.

Authors: 

Жежнич П. І., Сопрунюк О. О.

The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.

1. Алексенцев А.І. Автоматизація діловодства / А.І. Алексенцев. — М.: ЗАТ Бізнес-школа «Інтел-синтез», 2004. — 240 с.
2. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. — 2004. — № 5. — C. 32 — 36.
3. Баласанян В. Электронный документооборот — основа эффективного управления современным предприятием / В. Баласанян// Управление персоналом. — 2002. — № 2. — С. 18-21.
4. Баласанян В. Автоматизация делопроизводства и документооборота: введение в проблему/ В. Баласанян// Рынок ценных бумаг. — 1998. — № 16. — С. 25-27.
5.Білинський Й.Й. Електронні системи/ Й.Й. Білинський, К.В. Огороднік, М.Й. Юкиш. — Вінниця: ВНТУ, 2011. — 208 с.
6. Бобылева М.П. Вопросы использования элементов электронного документооборота внутри организации / М.П. Бобылева // Делопроизводство. — 2003. — № 2. — С. 14–18.
7. Гавриш С. Система автоматизації діловодства та електронного документообігу / СГ авриш // Довідник секретаря та офісменеджера. — 2007. — № 2. — С. 25–-31.
8. Деминг Е.В. Выход из кризиса / Е.В. Деминг. — Тверь: Альба, 1994. — 497 с.
9. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: посібник/ А. Н. Діденко. — К.: Либідь, 2010. — 6-те вид., переробл. і доповн. — 480 с.
10. Жадан О.В. Основи управління якістю: [навч.-метод. посіб.] / О.В. Жадан, А.В. Кретова, Г.М. Сичов. — Донецьк: «АПЕКС», 2004. — 99 с.
11. Жежнич П.І. Аналіз сучасних засобів автоматизації роботи з електронною документацією / П.І. Жежнич, О. О. Сопрунюк, О. Марчик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. — № 732. — С. 395–398.
12. Жежнич П. І. Основні підходи до організації електронного організаційно-розпорядчого документообігу / П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк, О. Марчик // Інформація, комунікація, суспільство (ІКС-2012): матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 34–36.
13.Жежнич П.І. Основні підходи до аналізу та моніторингу якості туристичної документації / П.І. .Жежнич, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 743. — С. 190–199.
14. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: підручник/ В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк..— К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.
15. Кифяк В.Ф. Організація туризму [Текст]: навч. посіб. / В.Ф. Киф. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2008. — 344 с.
16. Круглова Н.Ю. Система качества продукции: новые подходы (вопросы и ответы) : справоч. пособие / Н.Ю. Круглова. — М.: Легпромбытстрой, 1991. — 175 с.
17. Лапидус В.А. Всеобщее качество в российских компаниях / В.А. Лапидус ; Гос. ун-т управления ; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: Новости, 2002. — 432 с.
18. Маликова М. В. Управление документацией системы менеджмента качества / М. В. Маликова // Технологии качества жизни. — 2002. — № 1. — С. 45–64.
19. Мальська М. Я. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. / М. Я. Мальська, В. В. Худо, В. І.Цибух— Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — 360 с.
20. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу: навч. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 112с.
21. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти / С.В. Мельниченко // Вісник Запорізького національного університету. — 2010. — № 2(6). — С.129—138.
22. Мельниченко С.В. Стандартизація та сертифікація як основа забезпечення якісного обслуговування у підприємствах готельного господарства та туризму: зб. наук. праць / С.В. Мельниченко, С.П. Гаврилюк. — К.: КДТЕУ, 2000. — С. 21–26. (Особистий внесок: розкрито систему стандартизації та сертифікації туристських послуг).
23. Мєшков Д.Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти/ Д.Ю. Мєшков// Архіви України. — 2001. — № 6. — С. 73–87.
24. Морозов, М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст]: учеб. / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. — 2-е изд. — М.: Изд. центр «Академия», 2004. — 240 с.
25. Окрепилов В.В. Управление качеством : учебник / В.В. Окрепилов. — М.: Экономика, 2000. — 911 с.
26. Орлов П.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: наук.-пр. посіб. — Х.: УВС в-во, 2003. — 724с.
27. Пелещишин А.М. Роль прогалин у документації в процесах виготовлення та експлуатації продукції / А.М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного іверситету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2011. — № 719. — С. 17–22.
28. Перехрест Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем/ Г. Перехрест// Довідник секретаря та офіс-менеджера. — 2007. — № 6. — С. 38–44.
29. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. — К., 2005. — 352 с.
30. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України// Вісник Держ. комітету архівів України. — 2003. — Вип. 2 (14). — С. 15–22.
31. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.
32. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.
33. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг / В.Б. Сапрунова — М.: Ось-89, 1997. — 160 с.
34. Сидоренко І. О. Якість — гарантія успіху та конкурентоспроможності / І.О. Сидоренко // Економічні науки: науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — Чернівці: АНТ Лтд, 2005. — Вип. ІІІ. — С. 458 — 461.
35. Системи управління якістю. Вимоги : ISO 9001—2001.— [Чинний від 2001—104—01]. — К.: Держстандарт України, 2001. — 23 с.
36. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. Вимоги :ISO 9004–2001. — [Чинний від 2001—01—01]. — К.: Держстандарт України, 2001. — 44 с.
37. Советов Б.Я. Информационные технологии / Б.Я. Советов: учеб. для студ. вузов. — 2-е изд. — М.: Высш. шк., 2005. — 264 с.
38. Ткаченко Т.І. Управління якістю готельних послуг: монографія / Т.І. Ткаченко, Мельниченко С.В., Новак М.В. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 234 с.
39. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Аналіз конкуренції на туристичному ринку України // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. — № 2, 2000. — С.113—121.
40. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. — К.: КОО «Знання», 2007. — 457 с.
41.Якість і конкурентоспроможність продукції [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/economicapidpriemstva/economica-pidpr... 5647.php
42. Чуковенков А.Ю. Правила оформления документов / А.Ю.Чуковенков, В.Ф. Янковая. — М.: Проспект, 2004. — 210 с.
43. Crosby P.B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain / P.B. Crosby. — М.: Mentor Books, 1992. — 272 p.
44. Healy S. ISO 15489 Records management — its development and significance/S. Healy // Records Management Journal. — December 2001. — Vol. 11. — Р. 133–142.
45. Juran J.M. Quality Control Handbook. /J.M. Juran J.M., F. Gryna. — М.: Mcgraw-Hill, 1998. — 1774 p.
46. Larry Shillito M. Acquiring, processing, and deploying voice of the customer / M. Larry Shillito. — St. Lucie Press, 2001. — 279 p.
47. Prideaux B. Managing Tourism and hospitality services: theory and international applications/B. Prideaux.,G. Moscardo, E. Laws. — London, 2006. — 337 p.