Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності

Жежнич П.І. Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності / П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 336–343. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Жежнич П. І., Сопрунюк О. О.

The article describes the peculiarities of the tourism activities information support, describes the role of tourism data consolidation as the optimal integration means of tourism data. The general scheme of tourism documentation formation based on the gaps filling is suggested.

1. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / А.М. Вендров. — М: Финансы и статистика, 1998. — 176 с.
2. Жежнич П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань: навч. посіб. / П.І. Жежнич. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. —212 c.
3. Жежнич П.І. Основні підходи до аналізу та моніторингу якості туристичної документації / П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. — № 743. — С. 190–199.
4. Ильенкова С.Д. Управление качеством: учебник для студентов вузов / С.Д. Ильенкова. — М.: Юнити-Дана, 2007. — 352 с.
5. Кляп М.П. М.П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. — К.: Знання, 2011. — 334 c.
6. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Н.Є. Кудла. — К.: Знання, 2012. —343 c.
7. Литвин В.В.. Проектування інформаційних систем: навч. посіб. / В. В. Литвин, Н.Б. Шаховська. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 210 с.
8. Мазур И. И. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро; под общ.ред. И. И. Мазура. — М.: Омега-Л, 2005. — 256 с.
9. Пелещишин А.М. Роль прогалин у документації в процесах виготовлення та експлуатації продукції / А.М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2011. — № 719. — С. 17–22.
10. Шаховська Н.Б. Аналіз інформаційних систем оброблення даних туристичної сфери / Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин //
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. — Львів : НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.10. — С. 258–263.