Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Автори:
1
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистанційного навчання Moodle, сервісів Веб 2.0 як нових форм безперервної освіти вчителів інформатики, визначення чинників, що перешкоджають професійному розвитку вчителів, та особливостей застосування технологій дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики.

1. Маслов В. Енциклопедія освіти [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

2. Ляхоцька Л. Дистанційне навчання як педагогічна технологія неперервної освіти / Л. Ляхоцька // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Полтава: Вид-во Полтавського педагогічного університету, 2014.

3. Колос К. Р. Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. … кан. пед. наук: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Колос К. Р. – Житомир: Держ. ун-т імені Івана Франка. .

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х.: Вид.група «Основа», 2011.

5. Олійник В В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія. – К.: Міленіум, 2003.

6. Положення про дистанційне навчання: Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

7. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – К.: Атіка, 2009.