УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДОМІНАНТА РЕКЛАМИ У ПРЕСІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 20–30 РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Анексія Польщею західноукраїнських земель у 1919 р. та рішення Ради амбасадорів країн Антанти (14 березня 1923 р.) про передачу Галичини під юрисдикцію Другої Речі Посполитої створили специфічні особливості розвитку пресової реклами. У статті проаналізовано, схарактеризовано рекламні матеріали у часописах і журналах “Відродження”, “Вогні”, “Дзвіночок”, “Дзвони”, “Життя і Знання”, “Кіно”, “Світло і Тінь”, “Світ дитини”, “Учительське Слово” і “Шлях Нації”. Обґрунтовано, що інтенсивність, тематика і зміст рекламної діяльності органічно пов’язані із суспільно-політичними, соціально-економічними та культурно-правовими процесами та ефективністю функціонування пресових видань. Показано, що реклама відіграє важливу роль щодо поліпшення розвитку різних галузей економіки, культури, мистецтва, побутових потреб людини і засобів масової комунікації. Наголошено: взаємозалежний позитивний вплив економіки, преси, реклами створюють потрібні передумови для розвитку життєдайного середовища. На основі всебічного аналізу рекламних повідомлень розкрито психологічні засади національної домінанти пресової рекламної діяльності у Східній Галичині, узагальнено досвід рекламування у контексті морально-духовного та національного виховання, формування громадянсько-державницької свідомості, загальнолюдських гуманітарних цінностей, міжнаціональної взаємоповаги і толерантності. Схарактеризовано особливості реклами для всіх верств населення за фахом, віком і статтю: чоловіків, жінок, молоді, дітей і підлітків. Зосереджено увагу на ідеологічній концепції рекламних повідомлень в умовах бездержавності української нації

1. Бочковський О. І., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, нові завдання). Мюнхен, 1993. 204 с.

2. Теорія та історія реклами : навч.-метод. посіб. / уклад. Ю. А. Грушевська, Н. Р. Барабанова, О. М. Назаренко, Л. М. Писаренко. Одеса : Фенікс, 2019. 127 с.

3. Закон України “Про рекламу”. Українське законодавство : Засоби масової інформації. К., 2004. С. 264–284.

4. Войтович Н. О. Правові, етичні та соціально-психологічні аспекти політичної реклами як складової соціальних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій”. Дніпро, 2021. 20 с.

5. Гупаловська В. А. Психологія реклами : навч. посіб. Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 384 с.

6. Кіца М. О. Патогенна реклама в друкованих газетах України : моногр.. Л. : ПАІС, 2014. 208 с.

7. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підруч. К. : Знання, 2006. 628 с. + компакт-диск.

8. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : моногр. Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. 352 с.

9. Сніцарчук Л. В. Українська преса Галичини (1919–1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс : моногр. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. Львів, 2009. 416 с.

10. Перед Загальними Зборами Т-ва В.П.У. Учительське Слово. 1920. Ч. 7.

11. В ім’я “ідеалу”… Учительське Слово. 1920. Ч. 5. 

12. Від редакції. Вогні. 1932. Ч. 1.

13. Нитки “Центросоюзу”. Світ дитини. 1938. Ч. 3.

14. Громадяне! Життя і знання. 1928. Ч. 1.

15. Чого хоче “Відродження”? Відродження. 1930. Ч. 1.

16. Схаменіться!!! Відродження. 1930. Ч. 1.

17. Злочинна рекляма. Відродження. 1932. Ч. 10–11.

18. Від видавництва. Кіно. 1930. Ч. 1.

19. Дмоховський С. Завдання української фотографіки. Кіно. 1930. Ч. 1.

20. Світло і Тінь. 1935. Ч. 6.

21. На прю! Дзвони. 1933. Ч. 1.

22. Наша поява і наші завдання. Шлях Нації. 1935. Ч. 1