Національне питання в західноукраїнській народній республіці. До 100-річчя здобутків українського державотворення

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено події кінця ХІХ – початку ХХ ст., що відбулись на теренах Східної Галичини. Розглянуто становлення держави, законодавче формулювання важливості встановлення меж національного та етнічного структурування населення за відсотковим складом представників національних меншин у Західноукраїнській Народній Республіці (далі – ЗУНР) та юридичне обґрунтування перспектив українського етносу як титульного та національних меншин щодо представництва у структурах державного апарату та місцевого самоврядування. Досліджено, що процеси державoтвoрення ЗУНР початку ХХ ст. переконливо вказують на наявність і готовність українства власними силами будувати свою державу та управлінські структури, які у той період вражали досконалістю.

 1. Panfilova, T. (2017). Do 100-richchia ukrainskoho derzhavotvorennia: orhanizatsiia struktur vlady y upravlinnia za umov vidnovlennia ukrainskoi derzhavnosti (1917 – 1920 rr.). Demokratychne vriaduvannia, Issue 18/19. URL : URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk18_19/fail/Panfilova.pdf [in Ukrainian].
 2. Karpenko, O. Iu. (Ed.), Mytsan, K. P., Velykochyi, V. S., Kobuta, S. I., Poslavska, H. Iu., Volosianko, L. R. (2003). Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918 – 1923. Dokumenty i materialy. (Vol. 2, pp. 256). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
 3. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. (2000). Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika: istoriia i tradytsii. In Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 6. Lviv. pp. 158-174 [in Ukrainian].
 4. URL : http://www.big-lib.com/book/67_Istoriya_derjavnogo_ypravl innya_v_Ykraini/7026_74_Stryktyri_organiv_derjavnoi_vladi_i_ypravlinnya_v_Zahidno_Ykrainskii_Narodnii_Respyblici.
 5. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918 – 1923: Iliustrovana istoriia. (2008). Lviv; Ivano-Frankivsk. 326 p. [in Ukrainian].
 6. Karpenko, O. Iu. (Ed.). (2001). Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika. 1918 – 1923: Iliustrovana istoriia. Ivano-Frankivsk. 320 p. [in Ukrainian].
 7. Paniuk, A., Rozhyk, M. (1995). Istoriia stanovlennia ukrainskoi derzhavnosti. Lviv, 340 p. [in Ukrainian].
 8. Rublov, O. S., Reient, O. P. (1999). Ukrainski vyzvolni zmahannia 1917 – 1921 rr. Kyiv. 220 p. [in Ukrainian].
 9. Soldatenko, V. F. (1999). Ukrainska revoliutsiia. Istorychnyi narys. Kyiv. 320 p. [in Ukrainian].
 10. Soldatenko, V. F. (1997). Ukrainska revoliutsiia: kontseptsiia ta istoriohrafiia. Kyiv. 126 p. [in Ukrainian].
 11. URL : http://www.adhdportal.com/book_2075_chapter_32_2.7.4. _Zakhdno-Ukranska_Narodna_Respublka.html.
 12. Velykochyi, V. (2003). Dzherela do vyvchennia derzhavnoho budivnytstva v ZUNR. Ivano-Frankivsk. 608 p. [in Ukrainian].
 13. Panfilova, T. & Zahorskoho, V. S., Krasivskoho, O. Ia. (Eds.). (2018). Problemy upravlinnia v umovakh vidnovlennia ukrainskoi derzhavnosti 1917 – 1920 rr. Istoriia upravlinnia. Lviv: LRIPA NAPA. pp. 212-235 [in Ukrainian].
 14. Panfilova, T. (2018). Hromadianske suspilstvo v Zakhidnii Ukraini (20 – 30-ti roky KhKh stolittia): funktsionuvannia struktur hromadianskoho suspilstva v protsesi inkorporatsii Zakhidnoi Ukrainy do skladu Polskoi derzhavy (1919 – 1923). Lviv: Triada plius. 56 p. [in Ukrainian].
 15. Dnistrianskyi, S. (1923). Zahalna nauka prava i polityky. Praha. pp. 22 [in Ukrainian].
 16. Iefremova, N. (2001). Kontseptsiia pravovoi derzhavy v Ukrainskykh zemliakh na pochatku XX st. ta yii realizatsiia v konstytutsiinykh aktakh UNR. Derzhava i pravo, Issue 12, pp. 87-89 [in Ukrainian].
 17. Zbirnyk zakoniv, rozporiadkiv ta obizhnykiv, proholoshenykh Derzhavnym Sekretariatom Zakhidnoukrainskoi Narodnoi Respubliky. (1918). Stanislav. 24 p. [in Ukrainian].
 18. Konstytutsii i konstytutsiini akty Ukrainy. Istoriia i suchasnist. (2001). Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 400 p. [in Ukrainian].