Стратегія ризик-менеджмету

2019;
: сс. 65 - 74
1
Київський національний торгово-економічний університет

Стратегія компанії в сфері ризиків продиктована стратегією діяльності підприємства. Для побудови стратегії ризик-менеджменту важливим є визначення всіх чинників, які можуть вплинути на відхилення від встановлених стратегічних цілей. Стратегія ризик- менеджменту будується на основі стратегічних цілей і задач, які визначають за результатами аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства і зовнішнього і внутрішнього контексту ризику. Для цього затверджують ризик-апетит, ключові показники успіху і ключові показники ризику, які є основою планування стратегії ризик- менеджменту у вигляді заходів впливу на ризик.

 1. Бартон Т. Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний : пер с англ. / Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2008. – 208 с. 
 2. Вяткин В. Н. Риск-менеджмент [Текст] : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – М. :Издательство Юрайт, 2016. – 354 с.
 3. Андреева Т. Є. Ризик у ринковій економіці: [навч. посіб.] / Т. С. Андреева, Т. Е. Петровська. – X.: “Бурун и К”, 2005. – 128 с.
 4. Вербицька Г. Л. Вплив чинників інвестиційного ризику на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2016. – № 847. – С. 35–41.
 5. Старостіна  А.  О.  Ризик-менеджмент  :  теорія  та  практика  [Текст]:  Навч.  посіб.  /  А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2018. – 200 с.
 6. Особливості управління ризиками розвитку підприємства / С. М. Клименко // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 32. – С. 24-29.
 7. Васильєва Т.  А.  Економічний  ризик  :  методи  оцінки  та  управління  [Текст]:  навч.  посібник  / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.]; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
 8. Лук’янoвa  В.В.  Екoнoмічний ризик :  нaвчaльний  пoсібник  /  В.В.Лук’янoвa, Т.В.Гoлoвaч.  –  К.  :  ВЦ “Aкaдемія”, 2007. – 462 с.
 9. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст]: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
 10. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками [Текст]: Навч. посіб. / Р.В. Пікус.– К. : Знання, 2010. – 598 с.
 11. Кравченко В. Управління фінансово-економічними ризиками підприємства на основі довгострокової моделі розвитку / В. Кравченко, Г. Крижановська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2017. – № 3. – С. 82-102
 12. ISO/IEC GUIDE 73:2002. Risk management-Vocabulary – Guidelines for use in standards. International Organization for Standardization, 2002.
 13. Планиирование и построение программы управления рисками предприятия (ERM) На основе передовой глобальной практики Октябрь 2010 г. [Електронне джерело]. – URL: https://riskviews.files.wordpress.com/2012/01/281010-erm_intro_kazak_rus...
 14. Словник менеджменту, Збалансована система показників. [Електронне джерело]. – URL: http://www.dominionindigo.org.ua.
 15. Sergio ScandizzoRisk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk Management. Economic Notes, 2005, vol. 34, issue 2, 231-256.