Планування грошових потоків на підприємстві

2021;
: cc. 21 - 28
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Проаналізовано визначення поняття «грошовий потік», «планування грошового потоку» та подано узагальнене визначення цих понять. Наведено ключові типи грошових потоків на підприємстві. Висвітлено основні зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на грошовий оборот підприємства. Ретельно досліджено процес планування грошових потоків та розроблено послідовність планування грошових потоків за видами виробничо-господарської діяльності з чіткою деталізацією кожного етапу. Визначено джерела надходжень на підприємства від фінансової, інвестиційної та операційної діяльності, видатки на ці види діяльності та можливості оптимізування із пошуком можли- востей збільшення надходжень і мінімізування видатків. Запропоновано використання таких інструментів планування грошових потоків, як платіжний календар, план-графік, плановий бюджет руху грошових коштів.

 1. Бланк И. А. (2004). Финансовый менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. Київ: Ника-Центр, Эльга.
 2. Коласс Б. (1997). Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы. Под ред. проф. Я. В. Соколова. Москва: Финансы; ЮНИТИ. 135 с.
 3. Балабанов И. Т. (2008). Финансовый анализ и планирование. Mосква: Финансы и статистика. 208 с.
 4. Поддєрьогін А. М. (2005). Фінансовий менеджмент. Київ: КНЕУ. 536 с.
 5. Юрченко О. Ю. (2020). Сучасні підходи до управління грошовими потоками підприємства. Бізнес- навігатор, Вип. 4(47). С. 77–82.
 6. Колісник О. П., Замогильна А. В. (2020). Грошові потоки: сутність, класифікація та їх оптимізація в процесі управління. Modern Economics: електронне наук. фахове видання з екон. наук, Вип. 10. С. 60–65.
 7. Некрасенко Л. А., Гнилосир І. М. (2011). Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання. Вісник Полтавської державної аграрної академії, № 3. С. 118–120.
 8. Іващенко А. І., Литвин І. С. (2017). Шляхи удосконалення системи управління грошовими пото- ками. Економічна наука, Вип. 2. C. 51–56.
 9. Скриль В. В., Ступенко К. Ю. (2020). Планування грошових потоків підприємства. Ефективна економіка, № 12.
 10. Федишин М. П. (2013). Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств в сучасних умовах господарювання. Економіка, фінанси, право, Вип. 3. C. 26–28.
 11. Чушак-Голобородько А. М., Мокрицька М. І. (2014). Система ефективного управління фінансо- вими потоками підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, Вип. 10(1). С. 77–81.
 12. Головко Т. (2017). Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма. Вісник КНТЕУ, Вип. 4. С. 104–113.
 13. Мельничук  Г.  С.  (2020).  Теоретичні  аспекти  аналізу  грошових  активів  підприємства.  Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, Вип. 2. C. 222–236.
 14. Головко Т. В. (2017). Побудова процесу планування грошових потоків на підприємствах торгівлі. Економіка та управління підприємствами, Вип. I–II (65–66). C. 105–113.
 15. Томчук О. Ф. (2020). Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Вип. 2. C. 368–375.