Система синтезу формул алгебри алгоритмів

2021;
: сс. 11 - 22
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено математичне забезпечення процесу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Виконано аналіз особливостей побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті якого виявилось, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів генерування пред- метних унітермів на основі абстрактних унітермів з подальшою адаптацією формул не реалізовано в відомих системах, що і спонукало до здійснення інтелектуального аналізу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Визначено, що синтез формул алгебри алгоритмів, а особливо генерування предметних унітермів на основі абстрактних, — надзвичайно складний і трудомісткий процес. Оскільки всі елементи формули пов’язані між собою, всі зміни в формулі алгоритму впливають на її структуру, що і є основною причиною складності описаних процесів. Один із аспектів синтезу формул алгебри алгоритмів — це процес генерування предметних унітермів на основі абстрактних унітермів. Коротко описано знаки операцій алгебри алгоритмів. Розроблено математичне забезпечення процесу синтезу формул алгебри алгоритмів, що враховує вертикальну та горизонтальну орієнтації та тип формули алгебри алгоритмів: текстовий унітерм, операція секвентування, операція елімінування, операція паралелення і відповідні циклічні операції секвентування, елімінування та паралелення, а також геометричні параметри генеро- ваних предметних унітермів. Попередньо описано процес генерування предметних унітермів на основі абстрактних. Визначено перелік необхідних елімінувань та секвенції для виконання синтезу відповідних формул. Відповідно до властивостей знаків операцій алгебри алгоритмів виконано мінімізацію синтезованих формул алгоритмів за кількістю унітермів. Також відповідно до властивостей формул алгоритмів алгебри виконано винесення відповідних унітермів за знаки операцій, в результаті чого отримано формулу алгоритму синтезу формул алгоритмів з урахуванням генерування предметних унітермів на основі абстрактних унітерм.

 1. Glushkov, V. (1966). Introduction to cybernetics. Academic Press. https://doi.org/10.21236/AD0633642
 2. Glushkov, V., Iushchenko E., (1966) The Kiev Computer; a Mathematical Description. Translation Division, Foreign Technology Division.
 3. Ovsyak, V., Britkovsky, V., Ovsyak, O., Ovsyak, Y. (2004). Synthesis and study of computer system algorithms. Lviv: World.
 4. Ovsyak. V. (2001). ALGORITHMS: methods of construction, optimization, probability studies. - Lviv: World.
 5. Basyuk, T., Vasilyuk, A., Lytvyn, V. (2019). Mathematical model of semantic search and search optimization // CEUR Workshop Proceedings. - Vol. 2362 : Proceedings of the 3rd International conference on computational linguistics and intelligent systems, COLINS-2019, Kharkiv, Ukraine, 96-105.
 6. Ovsyak, V., Vasilyuk, A. (2004). The principle of construction of the subsystem of editing formulas of abstract algorithms. Computer Printing Technologies. Lviv: UAD, №12., 137-146.
 7. Vasilyuk, A. (2006) Abstract algorithm of the editor of formulas of abstract algorithms «AbstractAl». Computer printing technologies: Collection of scientific works. Lviv: UAD,, №16., 99 -108
 8. Vasilyuk, A., Basyuk, T. (2011). Adaptive synthesis of formulas of algorithms. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Series: «Information Systems and Networks», № 715, 3-12.
 9. Vasilyuk, A., Basyuk, T. (2014). The subsystem of the destruction of algorithms formulas. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Series: «Information Systems and Networks», №783, 22-29.
 10. Vasilyuk, A. (2015). Intellectual analysis of data structure and mathematical support for the editor of algorithm formulas. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Series: «Information Systems and Networks», № 832, 34-48.
 11. Basyuk, T., Vasyluk, А. (2016). Graph visualization in a heterogeneous environment by means of algebra algorithms. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. - Hungary: Budapest - IV(10), Issue: 91, 66-72.
 12. Vasilyuk, A., Basyuk, T. (2018). Intellectual analysis of the process of transformation of algorithms of algebra algorithms. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Series: «Information Systems and Networks», № 901, 97-102.