Загрози та перспективи розвитку операторів на ринку світлих нафтопродуктів України

2021;
: cc. 193 - 203
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Виявлено, що ринок світлих нафтопродуктів України, який є імпортоорієнтованим та висококонкурентним, зростає помірними темпами. Загрозами на ньому є світові коливання цін на нафту та її вичерпність, законодавчі обмеження, невисока купівельна спроможність споживачів, збільшення кількості електромобілів. Конкурентними перевагами на ньому є наявність широкої мережі АЗК, сильного бренду, додаткового сервісу та лояльних споживачів. Перспективи подальшого розвитку операторів пов’язані з використанням стратегії диверсифікації.

  1. Звіт Нафтогазової асоціації України. URL: httр://оіlеrs.оrg.uа/uk/mеmbеrs-uk/ (дата звернення: 05.09.2021).
  2. Офіційний сайт Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності. Відновлювальна енергетика. URL: https://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka (дата звернення: 12.09.2021).
  3. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. Комітет прийняв рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального. URL:  https://amcu.gov.ua/news/komitet-prijnyav- rishennya-shchodo-antikonkurentnih-uzgodzhenih-dij-na-rinku-palnogo (дата звернення: 19.09.2021).
  4. Запровадження Урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Урядовий портал. URL: httрs://www.kmu.gоv.uа/nеws/zарrоvаdzhеnnуа-urуаdоm- grаnісhnіh-tоrgоvеlnіh-nаdbаvоk-nа-раlіvо-се-vіmushеnіj-і-tіmсhаsоvіj-zаhіd-nа-реrіоd-kаrаntіnu (дата звернення: 20.09.2021).
  5. “95 скасував 95”: які реакції на рішення уряду на регулювати ціни на пальне? URL:  httрs://www.rаdіоsvоbоdа.оrg/а/tsіnу-nа-раlnе-rеgulуuvаnnуа/31258900.html (дата звернення: 20.09.2021).
  6. Офіційний сайт компанії OILPOINT. Аналіз ринку нафтогазових продуктів України консалтингової компанії ОІLРОІNT. URL: httрs://оіlроіnt.соm.uа/ktо-skоlkо-рrоdаеt-bеnzуnа-v-ukrаіnе/ (дата звернення: 03.09.2021).
  7. Офіційний сайт державної служби статистики України. Економічна статистика: внутрішня торгівля. URL: httр://www.ukrstаt.gоv.uа/ореrаtіv/mеnu/mеnu_u/sрr.htm (дата звернення: 10.09.2021).
  8. Офіційний сайт державної служби статистики України. Економічна статистика: зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення: 10.09.2021).
  9. Офіційний сайт державної служби статистики України. Україна в цифрах: стат. зб. 2020. URL:  http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf (дата  звернення: 20.09.2021).