Особливості формування стратегії розвитку національних автотранспортних перевізників

2020;
: сс. 92 - 108
1
Державний університет інфраструктури та технологій
2
Національний транспортний університет

Розвиток підприємств автомобільного транспорту знаходиться в колі інтересів багатьох стейкхолдерів, тому вивчення теоретичних, методологічних та прикладних питань формування стратегії є надзвичайно актуальним. Метою статті є дослідження загальних макроекономічних трендів на ринку вантажоперевезень та систематизація теоретичних підходів в контексті виявлення специфічних галузевих стратегій. Методологічною основою є проведення кількісного та якісного аналізу стратегічних можливостей автотранспортних підприємств.

 1. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.09.2020 р.)
 2. Транспорт і зв’язок України — 2018. — К.: Державна служба статистики України, 2019. — 154 с.
 3. Овчар П. А. Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. — Київ, 2019. — 434 с. URL: ttps://nam.kiev.ua/files/tesis/dyss-ovchar.pdf (дата звернення: 17.09.2020 р.)
 4. Михайличенко К. М. Оцінка прогресу у реформуванні транспортного сектору економіки та актуальні завдання на майбутнє / К. М. Михайличенко // Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 3. — С. 253— URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_3_31 (дата звернення: 17.09.2020 р.)
 5. European Commission / Transport / Transport modes / Road / Road initiative web tool / The themes of the Road Transport Strategy URL: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road-initiatives_en (accessed at: 18.09.2020 р.)
 6. Shaping the future of mobility — Making vision a reality: Factsheets European Commission URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-fa... (accessed at: 18.09.2020 р.)
 7. Яновська В.П. Інтенсивність цифровізації економіки України (2020) // Економіка України. № 9. 5–20 с. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=408 (дата звернення: 25.09.2020)
 8. Socially fair and competitive: Factsheets European Commission URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-fa... (accessed at: 18.09.2020 р.)
 9. Encouraging clean and sustainable mobility: Factsheets European Commission URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-fa... (accessed at: 18.09.2020 р.)
 10. Harnessing the benefits of automation, connectivity and smart mobility services: Factsheets European Commission URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-fa... (accessed at: 18.09.2020 р.)
 11. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 17.09.2020 р.)
 12. Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки: наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук О.І. Никифорук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». — К., 2018. 200 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/300.pdf (дата звернення: 18.09.2020 р.) 
 13. Михайличенко К. М. Транспортна стратегія у національних інтересах України / К. М. Михайличенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — № 2. — С. 82–94. 
 14. Вишневский А. С. Общая теория стратегирования: от парадигмы к практике использования: монография / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Киев, 2018. — 168 с. URL: https://iie.org.ua/wp- content/uploads/2019/01/mono_Vishnevskiy_rus_2018.pdf (дата звернення: 18.09.2020 р.)
 15. Шинкаренко В. Г. Система управління інноваційною діяльністю в АТП / В. Г. Шинкаренко, О. В. Клепікова // Економіка транспортного комплексу. — Вип. 16. — 2010. — С. 73-82.
 16. Железняк К. Л. Вибір стратегії розвитку автотранспортного підприємства як елемента фрагментарної галузі / К. Л. Железняк // Вісник Національного транспортного університету. В 2-х частинах. Ч. 2. — К. : НТУ, 2012. — Випуск 26. — С. 147–150.
 17. Цимбал С. В. Обґрунтування стратегій та варіантів розвитку автотранспортних підприємств. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 — експлуатація та ремонт засобів транспорту. — Вінниця, 2015. — 167 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Tsymbal_dis.pdf (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 18. Бідняк М. Н. Стратегічний розвиток виробничих систем автомобільного транспорту / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. URL: http://atm.vntu.edu.ua/articles/ne_fahovi/10.pdf (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 19. Левченко О. П. Формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 — економіка, організація і управління підприємствами. — Українська державна академія залізничного транспорту, Міністерство освіти і науки України. — Харків, 2005. — 20 с. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/2005/05loprap.pdf (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 20. Мітченко Г. В. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільного транспорту. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). — Національний Транспортний Університет, Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2015. — 211 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Mitchenko_dis.pdf (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 21. Шевченко І. В. Забезпечення стратегічного управління на автотранспортних підприємствах /І. В. Шевченко, Ю. А. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 3. — T. 3. — С. 263–266 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/263-266.pdf (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 22. Біліченко В. В. Визначення стратегії технічного розвитку автотранспортного підприємства (на прикладі ПП «Автотранском») / В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов // Вісник машинобудування та транспорту № 2 (4), 2016. — С. 29–36 URL: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/51/54 (дата звернення: 23.09.2020 р.)
 23. Harold N. Scientific Method and Knowledge / Harold N. Lee // Philosophy of Science. — Vol. 10, № 2. Apr., 1943. — pp. 67–74 (8 pages). Published By: The University of Chicago Press URL: https://www.jstor.org/stable/184289 (accessed at: 23.09.2020 р.) 
 24. Hunter L. Situated Knowledge / In: Riley S.R., Hunter Lynette (eds) // Mapping Landscapes for Performance as Research. Palgrave Macmillan, London. — 2009. — pp. 151–152 (2 pages). https://doi.org/10.1057/9780230244481_23 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9780230244481_23 (accessed at: 23.09.2020 р.) 
 25. Lueg C. Information, knowledge, and networked minds / Christopher Lueg // Journal of Knowledge Management. — Vol. 5 No. 2. — 2001. — pp. 151-160. https://doi.org/10.1108/13673270110393194 URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673270110393194/fu... (accessed at: 23.09.2020 р.)
 26. Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review — Descriptive / Guillermo Fuertes, Miguel Alfaro, Manuel Vargas, Sebastian Gutierrez, Rodrigo Ternero, and Jorge Sabattin. Academic Editor: Kevser Dincer // Hindawi Journal of Engineering Volume 2020, Article ID 6253013, 21 p. https://doi.org/10.1155/2020/6253013 URL: https://www.hindawi.com/journals/je/2020/6253013/ (accessed at: 25.09.2020 р.)