Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії Covid-19: європейський вимір

2022;
: cc. 57 - 70
1
Черкаський державний бізнес-коледж
2
Черкаський державний бізнес-коледж

Важливу роль у розвитку економічних систем провідних країн світу відіграє ма- лий та середній бізнес, який забезпечує близько половини надходжень валового внутрі- шнього продукту, що свідчить про глобальне значення малого та середнього бізнесу для суспільства загалом. Стаття присвячена комплексному дослідженню малого та серед- нього бізнесу в Україні. Проведено статистичну оцінку загальних показників діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрізі окремих країн, виділено основ- ні перешкоди для ведення бізнесу в Україні. Проаналізовано наявність ринкових бар’єрів входу та виходу для суб’єктів господарювання України у порівнянні з країнами Європи і Центральної Азії та країнами ОЕСР. З метою аналізу позиціонування України в глобальному просторі проведено дослідження міжнародних рейтингів, які оцінюють соціальну, економічну та політичну сфери в Україні. Розглянуто стан підтримки малого і середнього бізнесу в Україні та країнах ЄС з боку держави. Узагальнено та виділено ключові напрямки активізації малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи, спричиненої світовою пандемією.

 1. Варналій З. С. Інститути фінансової підтримки малого підприємництва України: сутність, ґенеза, перспективи. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2008. Вип. 5. С. 14–2. Ситник Н. С., Козак С. І. Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26. Ч. 1. С. 83–87.
 2. Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України.
 3. Економіка України. 2014. № 12 (637)С. 4–19.
 4. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Шляхи розвитку малого бізнесу в умовах COVID-19. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 49. С. 147–151.
 5. Паяк К., Волік В., Словська І., Лущик Ю., Циганок Г. Райони малих розвиток бізнесу в Україні в умовах євроінтеграції. Підприємництво та проблеми сталого розвитку. 2021. № 8 (4). С. 730–741. http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(45) (дата звернення 28.12.2021).
 6. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього бізнесу : монографія / за ред.. д-ра екон. наук, професора С. Д. Лучик ; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Чернівці : Технодрук, 2021. 400 с.
 7. Yaroshevych N. B., Cherkasova S. V. & Kalaitan T. V. Inconsistencies of small business fiscal stimulation in Ukraine. Journal of Tax Reform, 2019. № 5 (3), С. 204–219.
 8. Poliatykina L. & Samoshkina I. Priority areas of the small business activation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. № 4(3), С. 228–234.
 9. Варналій З. С. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні. Ринкові перетворення, 2003. № 7, С. 58–64.
 10. Сєрова І. А., Шаповалова В. О. Бізнес-статистика : консп. л-й. Х.: ХНЕУ, 2009. 88 с.
 11. Великі проблеми малого бізнесу. Системний звіт. Рада бізнес-омбудсмена. 2021. 64 с. URL: https://boi.org.ua/publications/systemicreports/1271-sistemnij-zv-t-veli... (дата звернення 05.01.2022).
 12. Дернова І. А., Боровик Т. М., Руденко А. Ю. Формування конкурентної політики України в умовах глобалізації. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : кол. моногр. / за заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Розд. 1. С. 50–71.
 13. Doing Business Comparing. Business Regulation in 190 Economies 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/ (дата звернення 10.01.2022).
 14. Загорський В. С., Ліпенцев А. В., Юристовська Н. Я., Мазій Н. Г., Акімов О. О. Фінансово- управлінські аспекти розвитку малого підприємництва в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. № 3 (30). С. 351–360.
 15. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 2020 рік. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2021. 119 с.
 16. OECD et. al., SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, European Union, Brussels/OECD Publishing, Paris, 2020. 526 с. URL: https://doi.org/10.1787/8b45614b-en (дата звернення 05.01.2022).
 17. Україна 2020–2021: Невиправдані очікування, неочікувані  виклики (аналітичні оцінки). Центр Разумкова. К. 2021. 304 с.
 18. Захист малого і середнього бізнесу під час пандемії: ЄС, Швейцарія, Велика Британія, США, ЄС. Інформаційно-дослідницький центр Верховної Ради України. 2020. 7 с.
 19. Рік роботи Уряду: Ключові досягнення Мінекономіки. Міністерство економіки України: веб-сайт. URL: https://me.gov.ua/old/News/Detail?lang=uk-UA&id=33298c64-0dfb-4abd-bc4b-... Uriadu-KliuchoviDosiagnenniaMinekonomiki (дата звернення 09.01.2022).
 20. Підтримка бізнесу. Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Міністерства охорони здоров’я України: вебсайт. URL: https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu (дата звернення 08.01.2022).