Тенденції розвитку та конкурентна структура ринку целюлозно-паперової продукції україни

2022;
: cc. 115 - 126
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Встановлено, що на українському ринку целюлозно-паперової продукції функціонує велика кількість підприємств, які відчувають гострий дефіцит сировини. Тому підприємствам целюлозно-паперової промисловості необхідно збільшити кількість пунктів приймання макулатури та використовувати інноваційні технології з перероблення соломи для виробництва паперу. З метою підвищення своєї конкурентоспро- можності виробники целюлозно-паперової продукції повинні більше уваги приділяти просуванню своїх товарів, зокрема із використанням Інтернету, провести SEO-опти- мізацію сайтів, створити промосайти для окремих брендів товарів, призначених для кінцевих споживачів.

 1. Попадинець Н. М. (2011). Ринок целюлозно-паперової промисловості: тенденції, проблеми та на- прямки розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, вип. 21.8. С. 278–284.
 2. Тарасенко А. В., Федоренко О. П. (2013). Проблеми та перспективи розвитку підприємств целю- лозно-паперової промисловості України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, № 4 (70). C. 193–197.
 3. Зінченко Д. В., Дунська А. Р. (2014). Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку. Актуальні проблеми економіки та управління, вип. 8. URL:      https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14132/1/2014_4_Zynchenko.pdf.
 4. Путінцева С. В. (2016). Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно- паперової продукції. Вісник ХНТУ, № 1(56). С. 126–130.
 5. Дзюбенко О. М. (2019). Інвестиційно–інноваційне забезпечення целюлозно-паперових вироб- ництв в контексті нарощення експортного потенціалу лісового сектора України: еколого-економічний вимір. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», № 4, т. 1. С. 280–296. https://doi.org/ 10.31359/2312–3427-2019-4-1-280.
 6. Колотило П. В., Харчук О. Г. (2020). Целюлозно-паперова галузь у контексті інноваційного роз- витку і виробництва продукції в Україні та за кордоном. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, № 1. Т. 31 (70). С. 29–35. https://doi.org/10.32838/2523–4803/70-1-5.
 7. Скоробогатова Н. Є., Гурін Д. В. (2018). Конкурентоспроможність українських підприємств це- люлозно-паперової промисловості в умовах індустрії 4.0. Ефективна економіка, № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745.
 8. Семюк С. Є., Голодюк Г. І., Гургула Н. М. (2020). Сучасний стан і проблеми українського ринку целюлозно-паперової продукції. Товарознавчий вісник, № 1(13). С. 216–228. https://doi.org/10.36910/6775- 2310-5283-2020-13-18.
 9. Орловська Ю. В., Синицький С. О. (2020). Сучасні трансформації світового ринку целюлозно-па- перової продукції. Економічний простір, № 163. С. 41–45. https://doi.org/10.32782/2224-6282/163-7.
 10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Офіційний сайт ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". URL: https://www.papir.kiev.ua.
 12. Ринок гофрокартону і гофротари в Україні: папір особливої конструкції для забезпечення надійного захисту. URL : https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-gofrokartona-i-gofrotary-v-... osoboj-konstrukcii-dlya-obespecheniya-nadezhnoj-zashity.
 13. Дрокіна Н. І. (2018). Seo-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу. Нау- ковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, вип. 19, частина 1. С. 127–132.
 14. Створення промосайту. URL : https://my-master.net.ua.