Особливості вибору форм професійного розвитку для працівників зовнішньоекономічного підрозділу

2023;
: cc. 18 - 29
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто різні підходи щодо сутності трактування поняття «професійний розвиток». Охарактеризовано різні форми професійного розвитку працівників, зазначено значимість вибору конкретної форми для розвитку компанії та проблеми, які виникають при цьому. Розроблено етапи вибору форм професійного розвитку для працівників зовнішньоекономічного підрозділу та наочно представлено використання методики TOPSIS для вибору оптимальної форми професійного розвитку працівника на прикладі конкретного підприємства.

 1. Моськін С. І. Психологічні умови професійного становлення особистості учнів закладів проф- техосвіти: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07. Луцьк, 2011.296 с.
 2. Бабушко С. Р. Ґенеза форм професійного розвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмель- ницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». 2013. Вип. 31. C. 41-51.
 3. Чарнецкі К. Психологія професійного розвитку особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук: спец. 19.00.07. Київ, 1999. 40 с.
 4. Ткаченко А.М. Марченко К.А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення.Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1 (35). С. 194–197.
 5. Грішнова О.А., Небукін В. Розвиток персоналу як інвестиційний проект: методичні підходи до визна- чення ефективності. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Тернопіль: Еко- номічна думка. 2004. Вип. 9. С. 15–19.
 6. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. К.: КНЕУ. 2001. 228 с.
 7. Pedler M. Burgoyne J., Boydell T. The learning Company: 2nd end. Maidenhead: McGraw-Hill. 1997.
 8. Robert A. Schwartz, William A. BryanWhat Is Professional Development?. 12 December 2002. DOI: https://doi.org/10.1002/ss.8401
 9. Kaija Collin, Beatrice Van der Heijden, Paul Lewis. Continuing professional development 22 August 2012. DOI:    https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2012.00410.x
 10. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI зі змінами від 27.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text
 11. Іванцова А. Професійний розвиток особи: форми навчання для певних видів здобувачів. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: Матеріали конференцій МЦНД. 2023. С. 79–83.
 12. Педченко Р., Кубіцький С. Зарубіжний досвід забезпечення професійного розвитку працівників. Тра- диційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: Матеріали конференцій МЦНД. 2023. С. 30–35.
 13. Петрова І.В. Проектні можливості ділових ігор. Вісник ЛЬВІВ. УН-ТУ. Cерія педагогічна. 2003. Вип. 17. С. 118-128.
 14. Соловей Л. С., Бабушко С. Р. Тенденції у професійному розвитку сучасних фахівців. Актуальні про- блеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково-практична конференція. 2023. С. 1-75.
 15. Лук’янова Л.Б. Основоположні принципи андрагогічної моделі навчання. Сучасні інформ. технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2010. Вип. 23. С. 119–124.
 16. Іванова, О.С., Єрмакова С.С., Шишко О.Г. Професійний розвиток особистості в умовах євроінтегра- ційних процесів. Одеська Державна Академія Будівництва та Архітектури. 2023.
 17. Вагонова О.Г. Методичне обґрунтування напрямів підвищення кваліфікації персоналу підприємства. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 4. С. 200-206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2021_4_24
 18. Бала Р.Д. Функціональне та змістове значення коучингу на підприємстві. Науковий вісник Національ- ного лісотехнічного університету України. Львів: РВВНЛТУУ. 2010. Вип. 10.
 19. Зязюн І. А., Ничкало Н. Г., Лук’янова Л. Б., Радкевич В. О. Освіта дорослих – невідʼємна складова освіти впродовж життя. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. 2011. С. 105–116.
 20. Білорус Л.В., Соковніна Ю.А. Обґрунтування вибору методів розвитку персоналу. Ефективна еко- номіка. 2019. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6844
 21. Шатківська А.С., Буркіна Н.В. Про застосування методу TOPSIS для прийняття оптимальних рішень споживачами. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. Василя Стуса. 2018. Том 2. Випуск 10. С. 192-196.