Інструкція для авторів

Редакційна колегія просить авторів послуговуватись шаблоном статті для підготовки рукописів. Дуже важливим є ретельне оформлення списків використаних джерел у гарвардському стилі.

Рукописи статей подаються до редколегії Вісника в електронній формі (електронною поштою) обсягом не менше шести сторінок формату А4.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word (ім'я файлу - paper.doc) (шрифт – 11, інтервал – 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог:

 1. Формат видання А4 (210 х 297 мм).
  • відступи: ліворуч – 18 мм, праворуч – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 27 мм;
  • колонцифра нижня, по центру сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 17 мм.
 2. Основний шрифт: гарнітура Times, кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Вирівнювання за форматом.
 3. Рубрикація. У першому рядку праворуч вказується УДК (жирним); у кожному наступному рядку:

для статті українською мовою:

 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним), вирівнювання – вправо (українською мовою);
 • назва та адреса організації, в якій працює автор, вирівнювання – вправо (українською мовою);
 • назва статті – Times, 14, великими літерами, жирним, по центру (українською мовою);
 • знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), вирівнювання – вправо (українською мовою);
 • анотація українською мовою (не більше 400 знаків) (жирним, курсивом);
 • анотація англійською  мовою (не менше 1800 знаків) (жирним, курсивом);
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним), вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • назва та адреса організації, в якій працює автор, вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • назва статті – Times, 14, великими літерами, жирним, по центру (англійською мовою);
 • знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків) (жирним, курсивом).

для статті англійською мовою:

 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним), вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • назва та адреса організації, в якій працює автор, вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • назва статті – Times, 14, великими літерами, жирним, по центру (англійською мовою);
 • знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), вирівнювання – вправо (англійською мовою);
 • анотація англійською мовою (не менше 400 знаків) (жирним, курсивом).
 1. Підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, жирним, по центру.
 2. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 10, по центру, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Рисунки групуються. Відповідальність за якість та коректність оформлення рисунків покладається на авторів.
 3. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення жирним, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення курсивом.
 4. Формули подають у форматі Equation Editor, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.
 5. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Оформлення здійснюється в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.

У редколегію збірника необхідно подати:

1) один надрукований примірник рукопису статті обсягом до шести сторінок, підписаний усіма авторами під останнім рядком рукопису та підписаний керівником підрозділу (кафедри) на титульній сторінці над назвою статті;
2) файли в електронному вигляді:

 • текст статті,
 • розширена анотація англійською мовою та її переклад українською мовою,
 • інформація про авторів (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, наукові інтереси, телефон, факс, адреса електронної пошти);

3) для авторів, які не працюють у Національному університеті "Львівська політехніка" – лист згоди на опублікування від установи, в якій працює автор за підписом керівника установи або його заступника;
4) Квитанцію про оплату.

Усі статті проходять процедуру відкритого рецензування двома рецензентами.

Вартість опублікування – 78 грн. за кожну сторінку (Підстава: Наказ Ректора Національного університету "Львівська політехніка" № 26-2-10 від 20.06.2017 р. "Про видання наукових періодичних фахових і нефахових видань Національного університету "Львівська політехніка" у 2017 р.")

Реквізити для оплати (оплата здійснюється лише по перерахунку):

Одержувач: Національний університет "Львівська політехніка" ЄДРПОУ: 02071010 Р/рахунок: 31251250201057 Банк: ДКС України МФО: 820172 Призначення платежу: за статтю у тематичній серії Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації" <ПІБ одного з авторів>

AttachmentSize
Paper template55.5 KB