Модернізація ферозондового магнітометра

2017;
: cc. 3 - 7
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано ферозондовий магнітометр, який відрізняється від класичного аналога спрощеною конструкцією датчика магнітного поля, виконаного на одному стрижні.

Здійснено теоретичний аналіз роботи такого датчика і подано результати його експериментальної перевірки. Розглянуто структурну схему модернізованого магні-тометра.

Чутливість запропонованого пристрою 1 нТл.

Ключові слова: магнітометр ферозондовий, давач магнітного поля, струми Фуко.

1. Казанцев С. И., Коблик Ю. Н., Сотниченко В. П. Высокочувствительный датчик постоян- ного и низкочастотного магнитного поля с акустической накачкой // Приборы и техника экспери- мента. — 205. — № 3. — С. 142–146. 2. Большакова І., Гладун М., Голяка Р., Готра З. Мікро- електронні сенсорні пристрої магнітного поля. — Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська полі- техніка», 2001. — 412 с. 3. Яворский Б. М. Справочник по физике / Яворский Б. М., Детлаф А. А. — М.: Оникс, Мир и образование, 2006. — 1056 с. 4. Афанасьев Ю. В. Феррозонды. — Л.: Энергия, 1968. — 168 с. 5. Бурмистров Е. В., Масленников Ю. В., Слободчиков В. Ю. и др. Высокочувстви- тельный градиентометр на базе трёх СКВИД-магнитометров из высокотемпературных сверх- проводников // Радиотехника и электроника. — 2010. — № 9. — С. 1140 — 1146. 6. Осадчук В. С. Сенсори тиску і магнітного поля. — Вінниця: Універсум, 2005. — 207 с. 7. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором. — Вінниця: Універсум, 2000. — 303 с. 8. Закорчений О. В. Розробка біомедичних систем на основі надчутливої біомагнітометрії / Закорчений О. В., Будник М. М. // Электроника и связь. — 2011. — № 2(61). — С. 135–139. 9. Павлов Б. О., Мелень М. В. Пристрій для визначення флуктуації частоти високостабільних генераторів // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Вип. № 680. — Львів, 2010. — С. 85–89. 10. Павлик В. Частотомер-приставка к компьютеру // Радио. — 2009. — № 3. — С. 19–22. 11. Шмелев О. Компьютерный измерительный комплекс // Радио. — 2007. — № 3. — С. 24–27; № 4. — С. 21–25; № 5. — С. 17–20; № 6. — С. 27–29; № 7. — С. 23–25.