точність

CALIBRATION METHODS OF INDUSTRIAL ROBOTS

Robotization is one of the crucial directions of modernizing today's industrial production. Robotic systems offer solutions to many different challenges. However, their implementation is constrained by limited accuracy, which is inferior to conventional machine tools. A way to improve industrial robots' accuracy is to calibrate them, i.e., eliminate factors that affect accuracy by refining the mathematical models for software correction of manufacturing and assembly errors, as well as elastic and thermal deformations.

Моделювання впливу струмів витікання компонентів на точність рекурентних ЛАЦП

Дана робота присвячена дослідженню похибок рекурентних логарифмічних аналогоцифрових перетворювачів (ЛАЦП). Наведено узагальнену структурну схему рекурентних ЛАЦП зі змінною основою логарифму. Викладено особливості їх реалізації та принципу дії. Розроблено моделі рекурентних ЛАЦП, які враховують вплив струмів витікання компонентів схем перетворювачів. У моделях враховано зміну структури рекурентних ЛАЦП в процесі перетворення. Для збільшення швидкодії ЛАЦП використано аналогові ключі, в яких за рахунок введення операційного підсилювача зменшено опір ключа у ввімкненому стані.

Вплив глушіння сигналу GPS на острові Шпіцберген і усунення цього глушіння за допомогою супутників ГЛОНАСC, Galıleo та Beıdou

Острови Шпіцберген розташовані в Північному Льодовитому океані, посередині між Норвегією та Північним полюсом. Через це Шпіцберген має низку особливих властивостей, які роблять його цікавим регіоном для вивчення взаємодії між атмосферою, морським льодом і океаном. У цьому дослідженні оцінювались супутникові сигнали трьох ГНСС-пунктів (NABG, NYA2 і NYAL) на острові Шпіцберген у Баренцевому морі. 8 січня 2022 року у вимірюваннях на цих трьох ГНСС-пунктах було помічено ефекти глушіння сигналу.

Про метричні та кутові залежності просторової прямої засічки та їх використання в інженерно-геодезичних роботах

У прикладних задачах геодезії може виникати потреба у визначенні просторових кутів. При виносі 3D проєкту будівель і споруд в натуру за просторовими координатами їх характерних точок з використанням електронного тахеометра  (ЕТ) також з’являється необхідність у перевірці просторових кутів між різними елементами будівельних конструкцій (наприклад, конструкцій, які формують перекриття дахів, нахилених анкерів тощо). Сучасні геодезичні прилади забезпечують, достатньо високу точність вимірювання (до 1" та 1 мм відповідно).

Роль систем припливів глобальних моделей геоїда у визначенні висот методом GNSS-нівелювання

При застосуванні методу GNSS-нівелювання існує багато чинників, які можуть суттєво позначитися на точності визначення висот. В загальному можна виділити ті, які пов’язані з процесом GNSS-спостережень та їх опрацюванням, та ті, які пов’язані з вибором моделі висот геоїда/квазігеоїда. В цій роботі увагу зосереджено на аспектах точності GNSS-нівелювання при виборі глобальних моделей геоїда. Зокрема, для кращого забезпечення точності важливо розуміти яку роль відіграє вибір системи припливів висот глобальних моделей геоїда.

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF RECURRENT LOGARITHMIC ADCs

This work is devoted to the study of the features of the implementation of recurrent logarithmic analog-to-digital converters (LADC). The general principles of construction of recurrent LADCs are outlined. The implementation of recurrent LADC with a constant and a variable in the process of converting the base of the logarithm is considered. Generalized structural schemes of the recurrent LADCs are given, and their accuracy and speed of operation are evaluated.

Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт

Мета. Аналізом відпрацьованих шарошок виявлено ефект від проковзування твердосплавних зубків навколо своєї осі. Тому була поставлена задача вивчити причини цього явища. Для оцінки параметрів міцності сталі в ділянках отвору вимірювали твердість з наступним встановленням градієнта розподілу твердості в ділянці отвору. Методика. Застосовуючи добре апробовану методику, а саме спосіб послідовних різниць, визначили оцінку середньоквадратичного відхилення та критерій оцінки. Перевіряли вибіркові середні значення на предмет їхньої однорідності.

Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів

Досліджено параметри рекурентних логарифмічних АЦП. Встановлено взаємну залежність між значенням основи логарифму, точністю та швидкодією.

Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об'єкта за РЕМ-стереопарою методом кореляційного ототожнення ідентичних ділянок

Мета. Метою даної роботи є розроблення і дослідження методу автоматизованої побудови цифрової моделі мікроповерхні об'єкта з використанням стереопари цифрових РEM-зображень з урахуванням специфіки РEM-знімання і оцінки точності цифрового моделювання. Методи. Розроблений метод полягає, по-перше, у генеруванні щільного набору вхідних точок на лівому РEM-зображенні стереопари в областях з локальними особливостями і використанні ітераційного процесу за рівнями піраміди зображень.

Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості.