точність

Роль систем припливів глобальних моделей геоїда у визначенні висот методом GNSS-нівелювання

При застосуванні методу GNSS-нівелювання існує багато чинників, які можуть суттєво позначитися на точності визначення висот. В загальному можна виділити ті, які пов’язані з процесом GNSS-спостережень та їх опрацюванням, та ті, які пов’язані з вибором моделі висот геоїда/квазігеоїда. В цій роботі увагу зосереджено на аспектах точності GNSS-нівелювання при виборі глобальних моделей геоїда. Зокрема, для кращого забезпечення точності важливо розуміти яку роль відіграє вибір системи припливів висот глобальних моделей геоїда.

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF RECURRENT LOGARITHMIC ADCs

This work is devoted to the study of the features of the implementation of recurrent logarithmic analog-to-digital converters (LADC). The general principles of construction of recurrent LADCs are outlined. The implementation of recurrent LADC with a constant and a variable in the process of converting the base of the logarithm is considered. Generalized structural schemes of the recurrent LADCs are given, and their accuracy and speed of operation are evaluated.

Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт

Мета. Аналізом відпрацьованих шарошок виявлено ефект від проковзування твердосплавних зубків навколо своєї осі. Тому була поставлена задача вивчити причини цього явища. Для оцінки параметрів міцності сталі в ділянках отвору вимірювали твердість з наступним встановленням градієнта розподілу твердості в ділянці отвору. Методика. Застосовуючи добре апробовану методику, а саме спосіб послідовних різниць, визначили оцінку середньоквадратичного відхилення та критерій оцінки. Перевіряли вибіркові середні значення на предмет їхньої однорідності.

Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів

Досліджено параметри рекурентних логарифмічних АЦП. Встановлено взаємну залежність між значенням основи логарифму, точністю та швидкодією.

Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об'єкта за РЕМ-стереопарою методом кореляційного ототожнення ідентичних ділянок

Мета. Метою даної роботи є розроблення і дослідження методу автоматизованої побудови цифрової моделі мікроповерхні об'єкта з використанням стереопари цифрових РEM-зображень з урахуванням специфіки РEM-знімання і оцінки точності цифрового моделювання. Методи. Розроблений метод полягає, по-перше, у генеруванні щільного набору вхідних точок на лівому РEM-зображенні стереопари в областях з локальними особливостями і використанні ітераційного процесу за рівнями піраміди зображень.

Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості.