Про метричні та кутові залежності просторової прямої засічки та їх використання в інженерно-геодезичних роботах

https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.97.079
Надіслано: Квітень 12, 2023
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
4
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

У прикладних задачах геодезії може виникати потреба у визначенні просторових кутів. При виносі 3D проєкту будівель і споруд в натуру за просторовими координатами їх характерних точок з використанням електронного тахеометра  (ЕТ) також з’являється необхідність у перевірці просторових кутів між різними елементами будівельних конструкцій (наприклад, конструкцій, які формують перекриття дахів, нахилених анкерів тощо). Сучасні геодезичні прилади забезпечують, достатньо високу точність вимірювання (до 1" та 1 мм відповідно). Проте, не завжди можна здійснити вимірювання необхідних кутів за допомогою геодезичних приладів з різних причин. Перш за все, неможливо розмістити прилад у вершині кута, якщо місце  його положення  недоступне. Метою цієї роботи є розробка  методу визначення просторового кута, вершина  якого недоступна для вимірювань. Методика та результати. Для реалізації мети розглянуто один із варіантів його визначення через застосування теореми косинусів з попереднім вимірюванням або обчисленням  примикаючих сторін і вертикальних кутів. Алгоритм вирішення поставленої задачі з оцінкою точності визначення необхідних параметрів також наведений в цій статті. Запропоновані основні формули для визначення кутів просторового трикутника з оцінкою їх точності. Виконано дослідження впливу значень лінійних вимірів довжин сторін на величини кутів  просторового трикутника з відповідною оцінкою точності. Зокрема, на основі цих обчислень та математичного моделювання, а саме, відношення сторін трикутника було встановлено середньоквадратичні похибки обчислення кутів. На прикладі, визначення нахилу стріли баштового крану до основи та визначення кута шпилю даху покриття собору отримані відповідні значення просторового кута: α=910.712±51"та  α= 150.109±35" за результатами опосередкованих вимірювань елементів пов’язаних з цим кутом. Наукова новизна та практична значущість. На основі запропонованої методики та проведених числових експериментів  визначені просторові кути та проведено аналіз їх апріорної оцінки точності, котрий підтверджує вплив значень лінійних вимірів довжин сторін на величини просторових кутів. Отримані результати надають можливість застосувати запропонований метод в інженерно–геодезичних роботах з використанням BIM технологій в 3D просторі. Даний метод може бути використаний в прикладному програмному забезпеченні виробників електронних тахеометрів для визначення просторових кутів у просторі при вирішені інженерних задач.

 1. Антонюк, В., Астафьєв, В., Савчук С., Віват А., & Шевченко, Т. (2006). Комплексна реалізація методу встановлення обладнання в проектне положення з використанням сучасного та традиційного геодезичного обладнання. Геодезія, картографія і аерофотознімання, (67), 10-16. https://science.lpnu.ua/istcgcap/all-volumes-and-issues/volume-67-2006/s...
 2. Баран, П. І. (2012). Інженерна геодезія. К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2012.
 3. Баран, П. І., Бурак, К. О., Ковтун, В. Я., Сухіна, А. П., & Третяк, К. Р. (2011). Інженерно-геодезичні роботи в Україні. Вісник геодезії та картографії, (5), 19-26. file:///C:/Users/Admin/Downloads/vgtk_2011_5_6%20(2).pdf
 4. Боровий, В., & Бурачек, В. (2017). Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД.
 5. Віват А. Назарчук Н. (2019). Дослідження методики застосування скануючого тахеометра topcon IS 301 для побудови просторових моделей архітектурних форм. Інженерна геодезія, (67), 35-45. https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.35-45
 6. Горяинов И.В. (2018) Экспериментальные исследования применения обратной линейно-угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети. Вестник СГУГиТ, Том 23, No 1, 28-39. https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-primene...
 7. ДБН Б В.1.3-2:2010. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. http://online. budstandart.com/ua/catalog /doc-page?id_doc=25911.
 8. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова. http://online. budstan-dart.com/ua/catalog/docpage?id_doc = 25920.
 9. Мороз, О. І., Приступа, О. Д., Шевченко, Т. Г., & Шевченко, Г. Т. (2011). Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі. Геодезія, картографія і аерофотознімання, 74, 47-49. https://science.lpnu.ua/istcgcap/all-volumes-and-issues/volume-74-2011/e...
 10. Намінат, О. С. (2020) Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Львів, 197. lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/3806/disnaminatos.pdf
 11. Смолій, К. (2015) Аналіз сучасних геодезичних та геотехнічних методів моніторингу за деформаціями інженерних споруд. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, Вип. 1, 87-89. http://zgt.com.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-i-29-2015/
 12. Старовєров, В. С., & Гайкін, Д. В. (2020) Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереження. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб., Київ: КНУБА, Вип. 74, 298-307. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.298-307
 13. Тревого, І., Баландюк, А. (2009) Сучасні тенденції розвитку та класифікації електронних тахеометрів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Вип. I (170), 109-115. vlp.com.ua/files/20_57.pdf .
 14. Тревого, I., Горб, А., & Мелешко, О. (2016). Застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, (1), 28-32. http://zgt.com.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d1%96-31-2016/
 15. Gargula, T. (2009). A special case of the triangle solution with the law of sines in geodetic application. Modern achievements of geodesic science and production, 1(17), 85-91.
 16. Vivat, A., Tserklevych, A., & Smirnova, O. (2018). A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction. Geodesy, Cartography, and Aerial Photography, 87, 21-29. https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.021