асинхронний двигун

Моделювання режимів системи асинхронних відцентрових агрегатів багатоагрегатної помпової станції з послідовним сполученням помп

На підставі чинних нормативних документів щодо трубопровідного транспорту показано необхідність  системного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в технологічних комплексах помпових станцій магістральних трубопроводів та їхніх систем електропостачання. Розроблення ефективних систем керування такими комплексами з метою зменшення енергоспоживання передбачає всебічний аналіз поточних та прогнозування як усталених, так і динамічних режимів шляхом одночасного дослідження їхніх підсистем як єдиного цілого.

Порівняльний аналіз систем тиристорний перетворювач напруги — асинхронний двигун із послідовним та паралельним коригуванням

Здійснено порівняльний аналіз впливу координатних та параметричних збурень на динамічні характеристики систем підпорядкованого (послідовне коригування) та модального (паралельне коригування) регулювання стосовно електроприводу тиристорний перетворювач напруги — асинхронний двигун. Для цього забезпечено однаковість умов їх функціонування. Це насамперед синтез обох систем відповідно до однакових стандартних (біноміальних) форм, а також дія однакових параметричних та координатних збурень на системи.

Регресійний аналіз працездатності асинхронних електродвигунів на основі методу опорно-векторної класифікаційної машини

Актуальність теми статті полягає в тому, що запропонована методика здійснення регресійного аналізу працездатності асинхронних двигунів є невибагливою до точності вимірювання величин, за якими здійснюється регресійний аналіз, та до об’єму навчальної вибірки, тому вона може знайти застосування у сучасних вбудовуваних системах діагностування.

Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки

Показано можливість та ефективність застосування перетворювача частоти ATV320 як засобу автоматизації за використання інтегрованого у нього логічного контролера ATV Logic. Наведено приклад практичної реалізації алгоритму керування електроприводом дробарки.

Вплив ступеня шунтування магнітного потоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами

Розглядається вплив ступеня шунтування магнітного потоку на статичні характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами. Використано математичну модель двигуна, в якій магнітопровід зображено розгалуженою заступною схемою. Статичні характеристики розраховано диференційним гармонічним методом.

Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна

Розглядається проблема розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які живляться від однофазної мережі із конденсаторами в одній фазі. В основу роз- робленого алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна високого рівня адекватності, в якій враховується явище витіснення струму в стержнях ротора і насичення магнітопроводу.

Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками

Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатун- ного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів.

Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням витіс- нення струму у стрижнях ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-ого порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.

Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури

Пропонується нелінійна математична модель для дослідження стопорних режимів роботи помпового агрегата випробувального стенда. У модель входить рівняння руху елементів агрегата, а також рівняння електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконано числовим методом. Наведено результати числової реалізації побудованої моделі.

Непряме визначення енергетичних показників і потужності на валу асинхронного двигуна

Представлено метод непрямого визначення енергетичних показників та потужності на валу асинхронного двигуна (АД). Показано, що застосування даного методу дозволяє оцінити енергетичну ефективність роботи АД без вилучення його із технологічного процесу при мінімальній можливій інформації про параметри електроприводу (ЕП) і в умовах практичної неможливості використання силового обладнання для створення спеціальних режимів роботи і тестових впливів.