візуалізація

Вибір технології моніторингу для системи керування розподіленими об'єктами нафтовидобутку

В статті запропоновано структуру SCADA системи для моніторингу та керування об'єктами нафтовидобутку, які розосереджені на великій площі. Головний акцент в статті зроблено на виборі технології, яка дасть змогу здійснювати ефективний моніторинг за обладнанням кожної нафтової свердловини. Під час вибору бралися до уваги такі фактори, як надійність, зручність у користуванні, наявність засобів захисту від стороннього втручання, а також відкритість та доступність програмного коду. У результаті огляду найбільш поширених програмних платформ, було вибрано систему на основі Prometheus і Grafana.

Моделювання відображення навколишнього середовища в 3D-об'єктах в реальному режимі часу

Запропоновано вдосконалений метод візуалізації 3D-об’єктів, що мають властивість відображення на своїх поверхнях навколишнього середовища. Розглянуто процес візуалізації відбиття світла від поверхонь 3D-об’єктів за законом Ламберта та процес візуалізації відображення навколишнього середовища на поверхнях 3D-об’єктів із використанням кубічних карт. Відкоректовано вектор відбиття під час його обчислення в процесі візуалізації відбиття навколишнього середовища. Розроблено процес пост - обробки кубічних карт. Комплексне врахування цих процесів забезпечує покращення реалістичності зображень.

Метод візуалізації багатовимірних випадкових процесів

The article proposes a method for visualizing multidimensional random process realizations using the example of the concentrations of harmful gases emitted into the atmosphere from a thermal power plant. The method is based on the transformation of gas concentration values in one point of multidimensional space at the same time into a two-dimensional curve, which is described by the sum of products of normalized concentrations by orthogonal Legendre functions of the corresponding order.

Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту

З метою підвищення привабливості роботи громадського транспорту для мешканців міст для компаній-перевізників створено програмний продукт, який, візуалізуючи пасажиропотоки, сприяє поліпшенню якості наданих послуг громадських перевезень  у межах міста. У роботі проаналізовано наявні та актуальні наукові розробки та літературні джерела, в яких наведено переваги на недоліки численних алгоритмів та способів, різних підходів та методів для вирішення проблем 2D-візуалізації пасажиропотоків на громадських маршрутах міста.

Процедури оцінювання якості електронних навчальних ресурсів з використанням пелюсткових діаграм

У дослідженні розглянуто поняття візуалізації результатів експертного оцінювання якості електронних навчальних ресурсів. Значну увагу приділено пелюстковим діаграмам та їх використанню у процесі візуалізації. Описано алгоритм розрахунку площі пелюсткової діаграми та вплив послідовності параметрів на площу кожної пелюстки. Наведено критерії оцінювання якості електронного навчального ресурсу та їх вагові коефіцієнти для кожного із експертів. Показано ролі експертів з коефіцієнтами вагомості.

Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів.

НОВИНАРНА ФОТОГРАФІЯ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті вказано на те, що в сучасних засобах масової інформації фотографії дедалі частіше виконують роль не лише візуального супроводу інформаційного, аналітичного чи публіцистичного тексту, а й на рівні із заголовками стають орієнтиром для привернення уваги аудиторії. Такий підхід збільшує вимоги до якості ілюстративного матеріалу в сучасній періодиці, адже від нього напряму залежить популярність опублікованого на шпальтах газети чи журналу тексту. Окремі світлини можуть бути самодостатнім візуальним фактажем, який не потребує вербального роз’яснення. 

Методи візуалізації даних у розподілених системах

Проаналізовано основні завдання, які виникають під час візуалізації даних у розподілених системах та наведено підходи до їх вирішення.

Аналіз методів спрощення полігональних моделей 3D об'єктів

Проаналізовано основні ітераційні алгоритми спрощення 3D-полігональних моде- лей об’єктів з метою скорочення об’єму даних, що приводить до підвищення швидкості процесів їх передачі та візуалізації.