НОВИНАРНА ФОТОГРАФІЯ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті вказано на те, що в сучасних засобах масової інформації фотографії дедалі частіше виконують роль не лише візуального супроводу інформаційного, аналітичного чи публіцистичного тексту, а й на рівні із заголовками стають орієнтиром для привернення уваги аудиторії. Такий підхід збільшує вимоги до якості ілюстративного матеріалу в сучасній періодиці, адже від нього напряму залежить популярність опублікованого на шпальтах газети чи журналу тексту. Окремі світлини можуть бути самодостатнім візуальним фактажем, який не потребує вербального роз’яснення. 

Закцентовано увагу на ролі, призначенні та особливостях новинарної фотографії як жанру сучасної фотожурналістики.

У публікації здійснено короткий огляд джерельної бази з проблематики дослідження. Розглянуто основні визначення й характерні особливості новинарної фотографії як одного з головних інформаційних жанрів сучасної зображальної журналістики. Наголошено, що сучасні фотожурналісти мають не лише орієнтуватися в жанрах фотожурналістики, а й уміти використовувати їх у повсякденній практиці. Наведено погляди теоретиків фотожурналістики на сучасний стан новинарної фотографії та подано рекомендації фотожурналістів-практиків і працівників інформаційних агентств щодо основних вимог до створення світлин у цьому жанрі.

Розглянуто процес створення новинарних фотографій та їхнє використання у сучасних періодичних виданнях. Наголошено на критеріях якості таких світлин та їхньому місці в візуальному супроводі інформаційного тексту.

У висновках подано рекомендації щодо підготовки фотожурналістів, які мають намір працювати в жанрі новинарної фотографії. 

 1. Балаклицький М. Зображальна журналістика : навч.-метод. посіб. / М. Балаклицький. Харків, 2019. 84 с. 
 2. Васенина Е. Фотограф – это историк [Электронный ресурс] / Е. Васенина. Режим доступа :  http://www1.photographer.ru/magazine/article.htm?rubrika=64&id=610 
 3. Волинець Г. Еволюція візуально-зображальних жанрів у тижневику «Корреспондет» / Г. Волинець // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. Ч. 4. С. 37–45. 
 4. Ворон Н. Жанры фотожурналистики : учеб. пособ. для вузов по специальности «Журналистика» /Н. Ворон. М., 2012. 145 с. 
 5. Галаджун З. До питання про поняття та види соціальної відповідальності мас-медіа / З. Галаджун // Телевізійна й радіожурналістика. Львів, 2017. Вип. 16. С. 68–74. 
 6. Запольская А.  Производство новостной фотографии: аналитические ресурсы социальных наук /Запольская // Вестник СамГУ. 2014. № 5. С. 30–34. 
 7. Запольская А. Теоретико-методологические подходы к исследованию фотожурналистики как практики производства фотографий / А. Запольская // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер 7, Филос. 2016. № 1. С. 82–94.  
 8. Захаров С. Тенденции и проблематика фотоиллюстрирования местных периодических изданий / С. Захаров // Журналистский ежегодник. 2012. № 1. С. 70–72.  
 9. Иерусалимова М. Фотоиллюстрации в новостных материалах Интернет-СМИ /М. Иерусалимова // Медиасреда. 2020. № 17. С. 32–37. 
 10. Картер М. Современный дизайн газет /М. Картер. М., 1998. 125 с. 
 11. Ковалева Л. Место и роль фотоизображений в современных методах передачи информации / Л. Ковалева // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2017. № 3 (25). С. 193–197. 
 12. Макдональд Ф. Фотожурналістика: правда чи обман? [Електронний ресурс] / Ф. Макдональд. Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2015/07/150709_vert_cul_altered_i...
 13. Максимович М. Дослідження фотожурналістики / М. Максимович // Телевізійна й радіожурналістика. Львів, 2012. Вип. 11. С. 40–45. 
 14. Ми пишаємося тим, що ми робимо [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.globallogic.com/ua/work/reuters/ 
 15. Нери Г. Фотожурналистика сегодня / Г. Нери // Фотограф. 2003. 8 июня. 
 16. Сулейманова С. Тенденции визуализации информации в дизайне печатных медиа Узбекистана /С. Сулейманова // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. Филология. Искусствоведение. 2013. С. 183–188. 
 17. Терентьева И. Фототекст: раскрытие или конструирование реальности? / И. Терентьева // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологи. 2014.-№ 3. С. 16–21. 
 18. Швед О. Інфографіка як засіб візуальної комунікації в сучасній  журналістиці / О. Швед // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. Київ : Університет «Україна», 2014. Вип. 30. C. 305–313. 
 19. Шевченко В. Графічна організація друкованого тексту та його художня інтерпретація засобами складання /В. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. 2001. Т. 2. С. 53–69. 
 20. Шевченко В. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения (на примере украинских журналов) / В. Шевченко // Журналисткий ежегодник. 2013. № 2. С. 49–52.