кластерний аналіз

MATHEMATICAL MODELING OF ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON POLLUTION OF AGRICULTURAL LAND

This work studies the impact of electromagnetic fields on the degradation of agricultural land. During the analysis of available sources of information, it was found that in the scientific publications by domestic authors, there is no mention of such a factor of land degradation as the action of electromagnetic fields (EMF) of man-made origin. Numerous scientific works by foreign experts present the results of experimental studies that confirm the negative impact of electromagnetic radiation (EMR) of power lines (PL) on agricultural land.

ОЦІНКА СОРБЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ ЩОДО FE(III) МЕТОДАМИ БАГАТОМІРНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Проведено кластеризацію результатів дослідження адсорбційної здатності низки сорбентів природного та синтетичного походження щодо іонів заліза. Досліджено сорбційну ємність наступних сорбентів: природний цеоліт Сокирницьного родовища, синтетичний сорбент на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС, Al2O3, SiO2, а токож деяких типів грунтів: супіщшаний ґрунт, чорнозем та глина. Одержано рівняння, що описують закономірності процесів адсорбції залежно від типу сорбента. Згідно з одержаними дендрограмами процесу адсорбції виділено два основних кластери сорбентів.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF AMMONIUM ION ADSORPTION BY NATURAL AND SYNTHETIC SORBENTS BY METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLUSTER ANALYSIS

The results of the research of the adsorption capacity of a number of sorbents of natural and synthetic origin for ammonium ions have been clustered. The natural zeolite of the Sokyrnytsia deposit, a synthetic sorbent based on the fly ash of Dobrotvir state district heat power plant, Al2O3, SiO2, as well as some types of soil: sandy soil, black soil, and clay were used in the research. Equations describing the regularities of adsorption processes depending on the type of sorbent were obtained. According to the obtained dendrograms, two main clusters of sorbents were identified.

Квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг (оглядова стаття)

У статті розглядаються основні квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг. Враховуючи основні історичні етапи розвитку ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг, базуючись на порівняльному методі, окреслюються основні особливості розуміння функціонування окремих аспектів системи стримувань і противаг за допомогою використання математичних методів.

САНАТОРНО-КУРОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: РИНОК ПОСЛУГ САНАТОРІЇВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

У статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості.  Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України.

Кластерний аналіз повідомлень груп новин у просторі семантичних ознак

Проаналізовано кластеризацію текстових повідомлень груп новин на основі моделі векторного простору із базисом, утвореним семантичними ознаками. Як семантичні ознаки розглянуто частотні характеристики семантичних та тематичних полів. Показано ефективність запропонованої моделі у тематичному аналізі неструктурованих текстових повідомлень.

Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру

Procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data are described in this article. Principles required for the development of the method of forecasting using time serious are examined. Mathematical model is developed. The task of predicting land resources use in Striyskyi Park in Lviv is technically realized.

Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств

In the article the theoretical principles and the methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the economic mechanism of operation of commercial enterprises are introduced and grounded. The role and place of the economic mechanism in the economic mechanism of the enterprise is studied. The possibility of using the method of cluster analysis for evidence-based segmentation of commercial enterprises is revealed.

Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ

The article describes the features of the identification of problem situations and their states using the modified algorithm FOREL of clasterization. The main difference of the modified algorithm from the classical one is the user’s ability to set the quality score for clusters, which makes the algorithm flexible in analyzing problem situations and states in complex technical systems.

Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel

Hierarchical anglomerative information technology cluster analysis of objects onedimensional data samples of different volumes is presented. This technology is implemented in an environment MsExcel-2003.