MATHEMATICAL MODELING OF ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON POLLUTION OF AGRICULTURAL LAND

EP.
2022;
: cc. 109-117
1
Biotechnological University
2
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
3
Karazin Banking Institute of V.N. Karazin Kharkiv National University
4
Biotechnological University
5
Biotechnological University
6
Sindh Madressatul Islam University

This work studies the impact of electromagnetic fields on the degradation of agricultural land. During the analysis of available sources of information, it was found that in the scientific publications by domestic authors, there is no mention of such a factor of land degradation as the action of electromagnetic fields (EMF) of man-made origin. Numerous scientific works by foreign experts present the results of experimental studies that confirm the negative impact of electromagnetic radiation (EMR) of power lines (PL) on agricultural land. The application of mathematical methods of modelling the dynamics of the distribution of the number of microorganisms or other soil components in the irradiation zone of power lines can be the basis for biomonitoring in the system of construction technologies to protect agricultural land from electromagnetic pollution. The paper presents statistical models designed to assess the impact of electromagnetic fields on pollution of agricultural land and conduct appropriate biomonitoring. The dependence of the number of fungi in the soil on the distance to the 110 kV power line at different seasons and the dynamics of the intensity of adaptation processes in the soil at different distances from the power line (PL) was constructed. The methods of regression, variance and cluster analysis were used in the development of models, and the corresponding elasticity functions were constructed. It is shown that the application of modern data processing methods allows obtaining additional information even from the already published results of work performed by various researchers.

1. Bakhareva, N.P. (2016). Yzmenenye byotsenoza pochv pry vozdeistvyy na nykh эlektromahnytnыkh polei. Sovremennye tendentsyy razvytyia nauky y tekhnolohyi, 1(1), 21-24. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=25430927

2. Beliuchenko, Y.S., & Melnyk, O.A. (2020). Selskokhoziaistvennaia ekologiya. Krasnodar: KHAU.

3. Cherepnov, I., Kolokolnikov, V., & Kanaieva, K. (2021). Tyzhden ekoloha-2021. Ukraine, Kamianske: Dnipro State Technical University.

4. Cherepnev, I.A. (2010). Prodovolstvennaya bezopasnost Ukrainy i ispolzovanye elektromahnytnykh tekhnolohyi v zhyvotnovodstve, i veterynaryy.  Systemy upravlinniya navigatsii ta zviazku, 2(14),164-175.

5. Cherepnev, I.A. (2011). Byomonytorynh pryrodnykh y tekhnohennykh elektromahnytnykh poley s tseliu snyzhenyia ykh nehatyvnoho deistvyiya na cheloveka. Visnyk KhNTUSH. Mekhanizatsiia. vyrobnytstva, 107(2), 356-366. Retrieved from https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/107-2.pdf

6. Haidyshev, Y.P. (2015). Modelirovanie stokhasticheskikh i determinirovannykh system. Rukovodstvo polzovatelia prohrammy AtteStat. Kurhan: B.I.

7. Hapochka, M.H. (2013). Ekolohycheskie aspekty vzaymodeistvyia elektromahnytnykh polei myllymetrovoho dyapazona s byolohycheskimy obektamy. Avtoreferat dyssertatsyy doktora byolohycheskykh nauk. «MGU M.V. Lomonosova».  Retrieved from https://new-disser.ru/_avtoreferats/01007961873.pdf

8. Kaplan, A.V., Kaplan, V.E., Mashchenko, M.V., & Ovechkyna, E.V. (2008). Reshenye ekonomycheskikh zadach na kompiutere. Moscow: D M K Press.

9. Korepanov, V.E. (2015) Nabliudenyia yzluchenyia lynyi эlektroperedach v okolozemnom prostranstve. Heomahnetyzm y aeronomyia, 55(5), 706-710. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=24045183

https://doi.org/10.1134/S0016793215050084

10. Kotliar, V.Iu. (2000). Ob otnosytelnoi skorosty izmeneniay funktsyy. Kibernetika i systemny analiz, 5, 160-172.

11. Lytvyn, O.M. (2006). Dividirialnye y multygralnye vychyslenia. Kyiv: Naukova dumka.

12. Matrosova, L.M. (2020). Problemy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy yak napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky. Infrastruktura rynku. (42), 83-90. Retrieved from http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/16.pdf

13. Pen, R.Z., & Pen, V.R. (2021). Statystycheskye metody matematycheskoho modelyrovanyia analyza y optymyzatsyy tekhnolohycheskykh protsessov, Sankt- Peterburh: Lan.

14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (1998 March 30 № 391) «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillia». Resource: Verkhovna Rada Ukrainy: vebportal. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text

15. Ratushniak, M., Tymchuk, I., Berezyuk, D., & Malovanyy, M. (2021). Improvement of the municipal solid waste disposal system in ukraine, on the example of the town of chortkiv, ternopil region Environmental Problems, 6(4), 275-280, doi: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.275

ttps://doi.org/10.23939/ep2021.04.275

16. Roshko, V.V., & Roshko, V.H. (2017). Doslidzhennia vplyvu elektromahnitnoho polia linii elektroperedach vysokoi napruhy na uhrupovannia khortobiontnykh artropod (aktnkoroba). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Biolohiia, (43), 25-30. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20434

17. Sarokvasha, O. (2006). Ekologo – byokhymycheskiy monitoring sostava pochvv v zone razmeshchenyia vysokovoltnoi LEP. Vestnyk SamGU – Estestvennonauchnaia seryia, 7(47), 198-206. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=9272905

18. Shcherbakov, Y. (2013). Aktyvnost fermenta katalazy v pakhotnom sloe pochvy v zone elektromahnytnykh polei lynyi elektroperedach. Ahrarnyi vestnyk Urala, 6(112), 74-75. Retrieved from https://www.avu.usaca.ru

19. Skyena, S., & Styven, S. (2020). Nauka o dannykh. Sankt- Peterburh: OOO "Diyalektyka".

20. Smyrnova, S., Smyrnov, V., & Babushkina, R. (2019). Kontseptsiia gruntovoi bioheosystemy, Heolohiia, 4(87), 81-88. doi: http://doi.org/10.17721/1728-2713.87.12

https://doi.org/10.17721/1728-2713.87.12

21. Storoshchuk, U., Malovanyy, M., Tymchuk, I., & Luchyt, L. (2021). Analysis of the main methods of solid waste management. Environmental Problems, 6(4), 238-243, doi: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.238

https://doi.org/10.23939/ep2021.04.238

22. Sydorenko, V., Yeremenko, S., Vambol, V., Vambol, S., & Poberezhna L. (2022). Distribution and influence of forest fires on the ecological and radiation situation in radioactively contaminated areas. Procedia Structural Integrity,36, 318-325. doi: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.041

https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.041

23. Vambol, S.O., Cherepnov, I.A., & Kolokolnikov, V.O. (2021). Metrolohichni aspekty pryiniattia rishen v umovakh roboty na tekhnohenno nebezpechnykh obiektakh. Ukraine, Kharkiv: Kharkiv National Automobile and Highway University.

24. Vadzynskyi, R. (2008). Statisticheskie vychislenia v srede Excel. Byblyoteka polzovatelia, Sankt- Peterburh: Pyter.

25. Ziarati, P., Moradi, D., Rodriguez, L., Hochwimmer, B., Vambol, V., & Vambol, S. (2022). Biofortification of Oryza sativa L. with agri-food waste to improve the dietary value of crops. Ecological Questions 33 (1), 1-13. doi: https://doi.org/10.12775/EQ.2022.004

https://doi.org/10.12775/EQ.2022.004