коливання

Військові видатки найбільш впливових країн світу в період воєнних дій в Україні

США мали найменші військові видатки в 2017 р. Китай постійно нарощує свій оборонний бюджет. У росії військові витрати знизилися найбільше у 2017 р., уже в 2019 р. її оборонний бюджет зріс на 4,5 %, а в 2022 р. – на 9,2 %. Зменшення військових витрат у Великій Британії спостерігалося у 2015-2016 рр. Для Німеччини характерний постійно зростаючий тренд з незначним зниженням у 2021 р. У Франції несуттєве зниження витрат було в 2018 р. Найбільш нерівномірний характер фінансування оборонної сфери мала Італія – у 2019 р. спостерігалося деяке падіння витрат, а в 2020 р. приріст становив 22,8 %.

Вплив ступеня завантаженості та розміщення вантажу на керованість вантажних транспортних засобів

Для колісних транспортних засобів з нелінійною силовою характеристикою пружинних амортизаторів та демпферних пристроїв розроблено методику оцінки впливу ступеня завантаженості, кінематичних параметрів руху на їх керованість вздовж криволінійних ділянок шляху. В основу досліджень покладено рівняння кінетостатики системи підресорена-непідресорена частини та диференціальні рівняння відносного руху підресореної частини транспортних засобів. Щодо останніх, то вони враховують як завантаженість транспортного засобу, так і нелінійно-пружні характеристики амортизаторів.

Вплив розташування в кузові автомобіля об’єкта транспортування на його вібронавантаженість

Запропоновано динамічну модель для дослідження впливу розташування об’єкта транспортування в кузові автомобіля на його вібронавантаженість при русі по одинарних перешкодах, дорозі з випадковим мікропрофілем та бездоріжжю. Наведені диференціальні рівняння та спосіб їх інтегрування у середовищі MATLAB Simulink. Отримані значення частот та амплітуд вертикальних коливань, віброприскорень об’єкта транспортування при різному розташуванні у кузові транспортного засобу.

Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем

В статті обґрунтовується можливість подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем. Для цього пропонується застосувати дискретно-континуальну коливальну систему, в якій третя надлегка маса використовується як тіло з розподіленими параметрами (надлегка гнучка маса).

Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом

Розроблено модель і метод розрахунку коливань під час його руху у поперечно-вертикальній площині бітумо-щебеневого агрегату з торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму в циліндричній горизонтальній ємкості агрегату. 

Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям

The optimization model based on the criteria of energy efficiency of vibration systems is considered. This criterion is presented as the ratio of maximum of the working mass acceleration to consumption power of system. Optimization task is added of constraints that determine the technological aspects of vibrational resonant type - the width of the resonance zone, coefficient asymmetry of acceleration, maximum acceleration of the working mass. Searching of stiffness of asymmetric piecewise linear elastic properties at the basic of synthesis is entrusted.

Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом

В статті на прикладі вібраційного бункерного живильника викладено повну методику його проекту­вання з виведенням основних аналітичних залежностей, що встановлюють параметри системи.