геологічна будова

Зона зчленування Східноєвропейської та Західноєвропейської платформ на території Західної України

Розглянуто історичні аспекти вивчення зони зчленування двох геологічних мегаструктур -Східноєвропейської платформи та Середньоєвропейської геологічної споруди. З погляду сучасних міжнародних досліджень регіону проаналізовано структурні особливості зони та визначено її місце розташування на території Західної України.

Комплексна геолого-геофізична модель літосфери Західного Донбасу

Співставлення комплексу геолого-геофізичних моделей земної кори Західного Донбасу дозволило отримати нові дані про нижню частину земної кори, виділити зону зниженої швидкості в середній частині кори в районі зчленування Донбасу і Воронезького масиву та інші дані про особливості будови літосфери.

Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (Українське Закарпаття)

Мета. Метою роботи є провести комплексний аналіз сейсмічності, геології, сейсмотектоніки та різномасштабних геодинамічних процесів у районі Теребле-Ріцької ГЕС в Українському Закарпатті (23.35-23.87ºS, 48.23-48.51ºN) для уточнення оцінок геоекологічних ризиків.

Природні фактори активізації екзогенних процесів на техногенно порушених ділянках поширення соленосних відкладів Передкарпаття

Мета. Наглядно продемонструвати геологічні процеси та умови і стисло обґрунтувати вибір об’єктів моніторингу, що впливають на розвиток сольового карсту та виділити основні напрями організації їх досліджень. Методика.

Регресійний аналіз залежності між вертикальним розчленуванням рельєфу, морфоструктурами та сучасними рухами земної поверхні

Створено регресійні моделі зв’язку між геологічною будовою зони Криворізько-Кременчуцького глибинного розлому та сучасними вертикальними рухами земної поверхні