небезпека

Теоретичне дослідження небезпек, загроз та ризиків в економічній безпеці підприємства

Висвітлено теоретичне дослідження й узагальнено визначення сутності небезпеки, загрози і ризику та з’ясовано їх місце в економічній безпеці підприємства. Схематично наведено взаємозалежність зазначених категорій, які корелюють між собою. Використано метод систематизації для виявлення детермінуючих ознак та метод групування для уточнення концептуальних підходів. Мета роботи полягає в уточненні категоріального апарату цих визначень у контексті економічної безпеки підприємств для успішної діяль- ності суб’єктів господарювання у мінливих непередбачуваних умовах.

APPLICATION OF FORMALIZED MODELS OF EVENTS FOR EVALUATION OF DANGER AND ACCIDENT ASSESSMENT OF THE COMPRESSOR STATION OF THE MAIN PIPELINE

An effective approach to solving the problem of reducing man-made hazards is the use of specialized systems for forecasting and minimizing risks. The theoretical basis for hazard assessment is probabilistic safety analysis (IAB). The most common method of assessing the danger and accident is the development of formalized models of events is the use of logical-probabilistic models "failure tree" (FTA) and "event tree" (ETA). These methods are widely used in the world to analyze the risk of accidents at facilities with increased levels of danger.

Еволюція феномена безпеки життєдіяльності

Розглянуто еволюцію феномена безпеки життєдіяльності, вивчено теоретичні аспекти і проаналізовано сутність поняття «безпека життєдіяльності» та його трактування у науковому середовищі. Досліджено модель розвитку та наукові засади безпеки життєдіяльності. Запропоновано авторське визначення безпеки життєдіяльності.

Oзнаки транснаціональних злочинних організацій

Вивчення питань організованої злочинності є надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретиків, а й практиків. Не менше значення має й розроблення дієвих заходів зі запобігання незаконній діяльності цих угрупувань. Особливість згаданих формувань пояснюється тим, що останні зазвичай завдають шкоди своєю діяльністю не лише окремим фізичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для цілих галузей народного господарства, таким чином ставлячи під загрозу належне функціонування або й загалом існування останніх.

Сейсмічність і напружений стан Старобінского родовища калійних солей в Білорусі

Мета. Провести дослідження в південно-західній частині Східно-Європейської платформи в межах центриклінального замикання Прип'ятського прогину, де розташоване Старобінське родовище калійних солей верхньодевонського віку. Інтерес вчених саме до цього району пояснюється тим, що в районі даного родовища знаходиться скупчення вогнищ  землетрусів, яке помітно відрізняє його від решти території Білорусі, де незначні сейсмічні події розподіляються досить рівномірно. Методика.