технічне забезпечення

Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж

Запропоновано схему взаємодії технічних засобів служби підтримки якості обслуговування (QоS), що здатна забезпечити функціонування телекомунікаційної мережі згідно з правилами системи диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом (ДОГС).

A scheme describing the interaction of hardware components supporting the service quality is suggested that enables telecommunications network operation in compliance with the rules of the differentiated care system with guaranteed service.

DESIGN OF THE WATER STRIDER-LIKE ROBOT

The development of the human population produces ecosystem changes. Monitoring of them can be considered one of the key prerequisites for ensuring its survival. At the same time, the development of Metrology 4.0 based on the study of land massifs and the control of their characteristics should consider the methods and means for studying the aquatic environment by new types of robots, as platforms for deployment of some sensors, namely multi-legged walking devices, for example, the "water striders".

Особливості проектування спеціалізованих програмно-апаратних засобів для імпедансної спектроскопії термоелектричних перетворювачів енергії

Представлено методику характеристики термоелектричних перетворювачів енергії на основі дослідження частотної залежності їх імпедансу. Розроблено спеціалізовані апаратно-програмні засоби для імпедансної спектроскопії термоелектричних модулів. Для аналізу отриманих спектрів за основу взято електротермічну модель, яка добре описує експериментальні результати та дозволяє отримати не тільки електричні але і теплові характеристики термоелектричного перетворювача енергії.

Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set

Для інформаційного пошуку у наборах даних запропоновано використання аналогової нейронної схеми максимального значення сигналів з набору сигналів ідентифікації. Схема є доволі швидкою, має просту структуру і її можна застосовувати у сучасному технічному забезпеченні. Розширення схеми є теоретично нескінченним і не залежить від значення її параметрів. У середньому час для траєкторії зближення змінної стану схеми до стаціонарного стану не залежить від величини введених даних. Наведено результати численних експериментів, які отримали на основі набору даних, наданих алгоритмом PageRank.

Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі

Сформовано вимоги та вибрано принципи побудови апаратних засобів реального часу, розроблено узгоджені потокові графи алгоритмів сортування масивів даних методом злиття та синтезовано на їх основі апаратні засоби сортування даних з високою ефективністю використання обладнання.