сховище даних

Розроблення гібридного методу побудови сховища даних

Розглянуто підхід до побудови адаптивного та зручного сховища даних, зокрема не тільки для зберігання даних, але з метою їх обробки для різного роду звітів. За- пропоновано гібридний метод побудови сховища даних, який поєднує переваги відомих методологій та надає найкращу взаємодію зі сховищем даних для всіх його корис- тувачів. За допомогою запропонованого методу можна швидко розгорнути сховище даних, адаптивно його підтримувати та легко масштабувати в майбутньому.

Застосування сховищ та простори даних у системах прийняття рішень

Описано методи побудови інтелектуальних систем прийняття рішень. Для опрацювання різнотипних даних обрано простір даних.

This article is described construction methods of intellectual systems of decision-making.
To process data different is selected dataspace.

Функції компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання функцій основних компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано технології розроблення компо- нент системи прийняття рішень, визначено множину основних задач кожної зі складових.

Description of the functions of the basic components of the conceptual model of decision support systems. The analysis of technology development component of decision making, defined set of basic tasks of each of the components.

Компоненти концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до побудови концептуальної моделі, розгля- нуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

In the article components of the conceptual model of the decision support system are described. The analysis of approaches to construction of conceptual model is conducted, approaches to planning of basic components of the decision support system are considered.

Розроблення інтерактивного веб-додатка з використанням нереляційної бази даних

Розроблено інтерактивний веб-додаток, який складається з бази даних, сховища даних, прогресивного мобільного додатку та основного веб-інтерфейсу. Він дає можливість створювати, відправляти та опрацьовувати заявки користувачів, а також переглядати, змінювати, видаляти та переносити елементи, управляти додатковими функціями, що є недоступними для звичайного користувача. Ще однією важливою особливістю розробленого додатка є можливість роботи offline.

Принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних

Розглянуто принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних, а також основні принципи побудови програмних систем формування агрегованих даних. Проведено їхній порівняльний аналіз, запропоновано альтернативний принцип побудови програмної системи. За цим принципом побудови можна усунути проблеми швидкої та надійної обробки даних, масштабування, автоматизації роботи складових програмної системи, якості та безпеки даних.

Мультиагентна система керування фондовим ринком

Досліджується проблема використання мультиагентного підходу для прийняття рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних паперів та інвестицій. Проведено системний аналіз досліджуваної проблемної області. Побудовано діаграми потоків даних для процесів, що відбувається на фондовому ринку. Визначено основні завдання, які потрібно вирішити в процесі створення мультиагентної системи та побудовано відповідну ієрархію задач. Запропоновано ігрову модель збалансованого керування фондовим ринком.
 

Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.

Стратегічна концепція технології керування корпоративними даними в туризмі як управління неструктурованою корпоративною інформацією

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.

Види архітектури систем підтримки прийняття рішень

Описано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз видів архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних.