Правова природа самозахисту в цивільному праві

Yaryna Matviienko. Victoria Chornopyska. Legal nature of self-defense in civil law.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка» студентка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

У статті досліджуються актуальні питання правової природи самозахисту цивільних прав: наукові пiдходи до визначення поняття самозахисту, способи як елементи самозахисту, а також його форми. Розглядаються наукові дискусії з цього приводу, за результатами досліджень яких робляться висновки.

З’ясовано, що самозахист – це дії, які здійснюються фактичним або юридичним суб’єктом з метою запобігання або припинення порушення їх суб’єктивного права чи законного інтересу у відносинах цивільного права. Такі дії повинні мати визначені межі реалізації та не повинні перевищувати необхідного обсягу. Суб’єкти мають право на самозахист, яке забезпечує їм можливість здійснювати такі дії. При цьому, якщо вчинення дій в рамках самозахисту порушує межі, то суб'єкт, який їх вчинив, може бути притягнутий до відповідальності.

У статті акцентується на тому, що право на самозахист відіграє важливу роль у забезпеченні справедливості і рівноваги в цивільних правовідносинах. Воно допомагає забезпечити захист інтересів особи та зберегти правову довіру в системі правосуддя. Однак, важливо пам'ятати, що самозахист повинен бути використаний обережно і розсудливо, з урахуванням норм права і з метою забезпечення гармонійного врегулювання спору чи конфлікту.

1.​Antoniuk O. I. (2004). Pravo uchasnykiv tsyvilnykh pravovidnosyn na samozakhyst [The right of participants in civil legal relations to self-defense]: dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.03. Kharkiv. 205 p. [in Ukrainian].

2.​Romovska Z. V. (1999). Proekt Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ochyma tsyvilista. [The draft of the Criminal Code of Ukraine through the eyes of a civilian]. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. No. 6.  P. 54–58. [in Ukrainian].

3.​Berestova I. E. (2010). Sposoby samozakhystu tsyvilnykh prav: okremi aspekty. [Ways of self-protection of civil rights: individual aspects]. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo.  No 9.  P. 10–12. [in Ukrainian].

4.​Osolinkier I. M. (2011). Samozakhyst prava vlasnosti v Ukraini [Self-defense of property rights in Ukraine]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Kharkiv. 20 p. [in Ukrainian].

5.​Stetsiuk L. L. (2008). Samozakhyst yak forma zakhystu tsyvilnykh prav. [Self-defense as a form of protection of civil rights]. Universytetski nauk. zapysky. No 3 (27). P. 151–158. [in Ukrainian].

6.​Zhylinkova I. (2005). Prevantyvnyi sposib zakhystu prava vlasnosti. [Preventive method of property rights protection]. Visnyk akademii prapvovykh nauk Ukrainy.  No 3(42). P. 130–136. [in Ukrainian].

7.​Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. [Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15  (Accessed: 20.05.2023) [in Ukrainian].

8.​Antoniuk O. (2003).  Zakhody samozakhystu tsyvilnykh prav ta interesiv. [Measures of self-protection of civil rights and interests]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. No 6. P. 23–28. [in Ukrainian].