докази

Електронні докази - дієві інструменти доказування у кримінальному провадженні

Процес доказування здійснюється компетентними учасниками кримінального процесу з метою встановлення істини у кримінальному провадженні і є його вагомим складовим елементом. Доказування відбувається з дотриманням визначених законом порядку кримінального провадження загалом, виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, тобто у межах кримінальної процесуальної форми. Сучасна концепція кримінального процесу спрямована на встановлення додаткових гарантій дотримання прав його учасників на кожному етапі.

До питання з’ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є одним із важливих напрямків діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому контексті Кримінальний процесуальний кодекс зобов'язує органи, які здійснюють кримінальне провадження щодо неповнолітніх, якомога детальніше з'ясовувати обставини, що стосуються характеристики таких неповнолітніх, а також виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню ними кримінального(их) правопорушення(ь). 

Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування

Цю статтю присвячено аналізу правових норм чинного кримінального проце-
суального законодавства в частині досудового розслідування та здійснення криміналь-
ного процесуального доказування, а також слідчої практики. Необхідність такого
аналізу викликана тим, що з моменту вступу в чинність нового Кримінального
процесуального кодексу України практика досудового розслідування висвітлила низку
проблемних питань, відповіді на які необхідно знайти через наукові підходи.

Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката

Стаття присвячена огляду поняття принципу змагальності та доведення як
розумного співвідношення змагального початку, рівності сторін і активності суду з
метою забезпечення рівності доказових можливостей сторін, що має відповідати
тенденціям до соціалізації функцій правосуддя.

Правова природа кримінально-процесуального доказування

Розглянуто історичні аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від минулих часів до сьогодення. Автор аналізує положення основних нормативно-правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де розвинуто правові ідеї  доказування.

Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів

Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів кримінальної процесуальної діяльності.

Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості

Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити.