модифікація

Вплив органічних і неорганічних добавок на питомий електричний опір коксу

Метою цього дослідження була оцінка впливу як неорганічних (нанопорошків карбіду бору та карбіду кремнію (карборунд)), так і органічної опіснюючої (нафтового коксу) добавок на якість коксу, виробленого в лабораторній печі, включаючи електричну структурність. Аналізуючи результати визначення якості отриманого коксу, можна констатувати, що введення фіксованої кількості $(0,25–0,5 мас. \%)$ неспікливих нанодобавок дає змогу регулювати процеси в пластичному стані з метою підвищення міцності коксу.

Вплив модифікування клиноптилолітвмісних порід закарпаття на їхні пористі характеристики і каталі-тичні властивості в перетворенні c6-вуглеводнів

На основі даних рентгенівської дифрактометрії, ІЧ-спектроскопії, низькотемпературної адсорбції N2 та тестування в мікроімпульсному каталітичному перетворенні C6-вуглеводнів було оцінено ефективність модифікування українських клиноптилолітвмісних порід, здійсненого з метою покращення їхніх адсорбційних і каталітичних властивостей. Встановлено вплив такого модифікування на розподіл продуктів реакції.

Закономірності модифікування, морфологія та властивості термопластів, що містять полівінілпіролідон

Досліджено особливості модифікування термопластів поліаміду 66/6 і полістирену полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані. За допомогою інструментальних методів виявлено зміни морфології та фазових переходів модифікованих матеріалів. Визначено вплив модифікатора на міцність і теплофізичні властивості досліджуваних термопластів.

Полівінілхлорид-полістирольні матеріали з полімер-силікатними наповнювачами

Виявлено особливості одержання і модифікування Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів. Встановлено вплив полістирольних модифікаторів (суспензійного і удароміцного полістиролу) та дрібнодисперсних Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів на процес желювання, характер кривих течії, реологічні характеристики: індекс течії і границю текучості, а також на термостабільність, поверхневу твердість і число пружності пластифікованого полівінілхлориду

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

ОРГАНО-МОНТМОРІЛОНІТ, МОДИФІКОВАНИЙ ПОЛІІОНЕНАМИ, ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблена технологія отримання монтморилоніту, модифікованого поліоніонами. Було показано, що макромолекули полімерної четвертинної амонієвої солі інтеркалюють в міжкристалічний простір монтморилоніту, що супроводжується збільшенням міжшарових відстаней з 1,08 до 1,67 нм. Запропоновано метод синтезу монтморилоніту, модифікованого поліоніонами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКОВАНИХ ПОХІДНИМИ ПОЛІЕТИЛЕНАМІНОГУАНІДИНУ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Властивості наповнених  полімерних композицій значною мірою залежать від природи і поверхневих властивостей наповнювачів, зокрема, базальтового волокна. Вперше показана можливість модифікації поверхні базальтового волокна комерційним полігексаметиленгуанідингідрохлоридом та некомерційними полідіетиленаміногуанідинами - апретами. Встановлена залежність крайового кута змочування та адгезійної міцності в системі "термопласт - волокно" від типу апрету. Визначено оптимальний тип апрету- полідіетиленаміногуанідин-карбонат.

ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІТУМІВ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ

Сьогодні існує проблема раціонального використання побічних продуктів процесу коксування вугілля, яку частково можна  вирішити одержанням на їхній основі різноманітних полімерних матеріалів. Це пов’язано з присутністю в даному виді сировини цінних реакційноздатних речовин (інден, кумарон, стирол та ін.). При цьому важливим аспектом є сфера застосування отримуваних полімерів.

Rheological properties of melts and x-ray method of study of cross-linked polyethylene

In the paper, the X-ray study of cross-linked polyethylene with isopropenyl styrene or acrylonitrile was carried out. It is shown that cross-linking leads to a significant decrease in the area of the exothermic peak, an increase in the resistance of the structured system to thermal oxidation. These data confirm that the increase in resistance to thermal aging of polyethylene cross-linked with acrylonitrile or isopropenyl styrene fraction.

Модифікація просочувального пеку фенольною фракцією кам'яновугільної смоли

Представлено результати досліджень модифікації органічної маси просочувального пеку кам’яновугільною смолою низького ступеня піролізованості. Вивчено процеси, які формують експлуатаційні властивості пеку в технології просочення графітованих електродів. Встановлено особливості впливу модифікуючої добавки на якісні характеристики пеку і його груповий склад. Даний технологічний підхід дає можливість інтенсифікувати процес просочення заготовок для графітованних електродів.