антибактеріальна активність

Синтез, характеристика й антибактеріальна активність комплексів іонів Sn(ii) та Sn(iv), що містять n-алкіл-n-фенілдитіокарбаматні ліганди

У цій роботі ліганди з донорними атомами S2, N-метил-N-фенілдитіокарбамат натрію [L1] та N-етил-N-фенілдитіокарбамат натрію [L2] одержано з дисульфіду карбону за допомогою N-метиланіліну та N-етиланіліну, відповідно. Комплекси іонів Sn(II) та Sn(IV) з N-алкіл-N-фенілдитіокарбаматом одержано та охарактеризовано за допомогою CHNS елементного аналізу, інфрачервоної спектроскопії (FT-IR), 1Н ЯМР-спектроскопії, мас-спектроскопії, УФ-спектроскопії, вимірювання магнітної сприйнятливості та провідності.

Одержання та визначення противірусної й антибактеріальної активності s-естерів 4-r-амінобензенетіосульфокислоти

Алкілуванням натрієвої солі 4-ацетиламінобен-зентіосульфокислоти різними алкілувальними агентами та ацилюванням відповідних естерів 4-амінобензентіосульфо-кислоти метакрилоїлхлоридом синтезовано ряд S-естерів 4-R-амінобензентіосульфокислот. Для одержання S-метил 4-(ацетиламіно)бензенсульфонотіоату розроблено методику синтезу, яка відповідає основним принципам "зеленої хімії". Ступінь цитотоксичності сполук оцінювали через визначення росту клітин А-549 колориметричним методом.

Дослідження сорбційної здатності кополімерів полівінілпіролідону як основи гідрогелевих косметичних масок з екстрактами біомаси рослин

Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2 гідроксіетилметакрилатом для насичення їх рослинними екстрактами. Одержано гідрогелеві матеріали з екстрактами Calendula officinalis і Arnica montana. Визначено сорбційну здатність гідрогелів щодо даних екстрактів та кінетику виходу екстракту (за флавоноїдами).

Виділення антибактеріального нано-гідроксиапатитного біоматеріалу з кісток буйволів та його характеристика

Методом термічного розкладу з біовідходів (кісток буйвола) виділені наночастинкигідроксиапатиту (HAp). Отриманий білий порошкоподібний матеріал охарактеризований за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR), дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM) та енергодисперсійного рентгенівського аналізу (EDX). За допомогою FTIR підтверджено, що термічне оброблення кісткового порошку при температурі 1223 К або вище видаляє органічні частини, що призводить до утворення чистого неорганічного біомінералу.

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕГІЛЬОВАНИХ ЕНРОФЛОКСАЦИНІВ

Актуальною проблемою в медицині є феномен антибіотикорезистентності, тому доцільними є розробка і впроводження нових антибіотиків або покращення транспорту вже відомих антибіотиків у клітину. Пегілювання є однією з найбільш успішних шляхів покращення доставки в клітину терапевтичних молекул, таких як білки, олігонуклеотиди та інші біомолекули.Таким чином, перспективним є введення фрагментів поліетиленгліколюу структуру антибактеріальних препаратів зі збереженням їх біологічної активності.