оподаткування

Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні

Розглянуто теоретичні аспекти державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні через методи державного регулювання. Досліджено вплив держави на підприємства холдингового типу в аграрній галузі України як на об’єкт регулювання. Науково обґрунтовано потребу державної підтримки підприємств холдингового типу.

Адміністративно-правові основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю: зарубіжний досвід

У статті досліджено основні зарубіжні моделі функціонування ризикоорієнтованої системи податкового контролю. Здійснено пошук напрямів залучення іноземного досвіду для удосконалення вітчизняної системи податкового контролю в умовах динамічних змін адміністративно-правового регулювання даної сфери суспільних відно­син. Показано основні напрями удосконалення чинного законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Охарактеризовано оподаткування як складову системи вищого ієрархічного рівня управління. Визначено місце та роль оподаткування в системі макроекономічного стимулювання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність та необхідність переходу до управління оподаткуванням на основі врахування метрологічно оцінених міжгалузевих взаємозв’язків