ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автори: 
Yu.I. Myskin

National University of State Tax Service of Ukraine

Охарактеризовано оподаткування як складову системи вищого ієрархічного рівня управління. Визначено місце та роль оподаткування в системі макроекономічного стимулювання активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність та необхідність переходу до управління оподаткуванням на основі врахування метрологічно оцінених міжгалузевих взаємозв’язків

1. Податкова  політика України: стан, проблеми  та  перспективи: монографія  / П.В. Мельник,  Л.Л.  Тарангул,  З.С.  Варналій [та  ін.]; за  ред.  З.С.  Варналія.  – К.: Знання  України,  2008.  –  675 с.  2. Вишневський В.П. Метологические основы совершенствования налогообложения предприятий: дис. … д-ра екон. наук.: спец. 08.04.01 / Валентин Павлович Вишневський – Донецк, 1998. – 410 с. 3. Воронкова О.М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи: монографія / О.М. Воронкова. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – 396 с. 4. Податковий менеджмент: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова]. – Київ: Знання, 2008. – 525 c. – Режим доступу: http://mmlib.net/pages-3751.html 5. Крисоватий А.І. Податкова політика України: концептуальні засади теорії і практики: дис.. … доктора екон. наук: спец. 08.04.01 / Крисоватий Андрій Ігорович. – К., 2006. – 438 с. 6. Майбуров И.А. Реформирование налоговых систем. Теория, методологияи практика : монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с. 7. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу : монографія /  В.М. Мельник. – К.: Компютерпрес, 2006. – 277 с. 8. Податкова політика в Україні: стан, проблеми, перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с. 9. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення / А.М. Соколовська. – К.: НДФІ, 2001. – 372 с. 10. Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика: монографія / за заг. ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – 339 с. 11. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: учеб. пособ. / В.М. Пушкарева. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с. 12. Внутренний Предиктор СССР Краткий курс … / Внутренний Предиктор СССР. – Санкт-Петербург, 2004. – 495 с. 13. Загальна характеристика таблиці “витрати  – випуск” (міжгалузевого  балансу) [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу  : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75024&cat_id=38738.