інтелектуальна система

Онтологічний підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень управління Сухопутними військами

Розглянуто побудову системи прийняття рішень управління Сухопутними військами з використанням онтологічного підходу. Описано побудову сховищ даних такої системи, ядром якої є онтологія.

In the paper considers the construction of the system of decision-making control of the Army Ontology-based. We describe the construction of repositories of such a system, the core of which is the ontology.

Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем

Розглянуто формалізацію процесу оцінювання новизни онтологічних знань з метою побудови ефективних процедур розв’язування задач інтелектуальною системою.

In the paper the formalization of the evaluation process innovation ontological knowledge to build effective procedures for solving problems of intelligent systems.

Архітектура інструментального комплексу для моделювання інтелектуальних систем

  1. Наведено опис архітектури інструментального комплексу для моделювання керованих моделями інтелектуальних систем. Визначено структури даних моделі, головні операції інструментальної системи, зокрема ініціалізація, перевірка релевантності та пошук моделі. Детально розглянуто архітектуру взаємодії моделей.

Інтелектуальна система моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі

Запропоновано методи вирішення задач моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі. Ці задачі реалізовано та вирішено в інтелектуальній системі моніторингу та обслуговування клієнтів.

This article is devoted to the solving tasks of monitoring and service of customers in restaurant business. These tasks are realized and decided in the intellectual system of monitoring and service of customers.

Прототип інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди

Проаналізовано стан досліджень космічної погоди, на основі якого визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність. Питанням моніторингу, дослідження та прогнозування стану космічної погоди приділяють велику увагу в розвинених країнах світу. Незважаючи на значний прогрес у вирішенні цієї проблеми, структура сонячно-земних зв’язків ще далеко не вивчена, а ризики, пов’язані з космічною погодою, зростають, оскільки основні сфери нашого життя стають все технологічно розвинненішими.

Інтелектуальна система виявлення плагіату в технічних текстах

Автори розробили наукове обґрунтування, виконали проєктування та розроблення інтелектуальної системи виявлення плагіату в технічних текстах. В роботі визначено проблему плагіату в сучасному світі та її актуальність, проаналізовано останні дослідження та публікації, які стосуються новітніх методів застосування інтелектуальних інформаційних технологій для виявлення плагіату.

Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту

З метою підвищення привабливості роботи громадського транспорту для мешканців міст для компаній-перевізників створено програмний продукт, який, візуалізуючи пасажиропотоки, сприяє поліпшенню якості наданих послуг громадських перевезень  у межах міста. У роботі проаналізовано наявні та актуальні наукові розробки та літературні джерела, в яких наведено переваги на недоліки численних алгоритмів та способів, різних підходів та методів для вирішення проблем 2D-візуалізації пасажиропотоків на громадських маршрутах міста.

Архітектура інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди

Проаналізовано предметну область та визначено основні функції інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди. Розроблено модель статичної структури інтелектуальної системи, а також змодельовано її динамічні аспекти, побудовано архітектуру інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди на основі дворівневої моделі «клієнт—сервер». Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні моделі інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди.

Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової веб-системи виставки виробів народного мистецтва

Запропоновано методи пошуку виробів народного мистецтва в мережі Інтернет, які дають змогу оптимізувати результат пошуку, за рахунок зменшення інформаційного шуму, а також методи побудови Веб-галереї цих виробів.

 

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин, зокрема маститу і стану статевої охоти, на основі апарату нечіткої логіки. Розглянуто організацію знань, алгоритм роботи та структуру системи. Доведено адекватність діагностики.