cелективність

ДФТ дослідження деяких мідних комплексів та їх межа виявлення

Проведено теоретичне дослідження кореляції між низькою межею виявлення (LOD) методу адсорбційної вольтамперометрії (AdSV ) та енергією стабільності комплексів металічних елементів. За допомогою DFT-розрахунків досліджено комплексоутворення мікроелементів міді з використанням як хелатоутворюючих речовин трьох органічних молекул: морин, червоний пірогалол та тимолфталексон. Проведено квантово-хімічні розрахунки на рівні B3LYP/6-31G(d), реалізовані в програмному пакеті Gaussian 09.

Ізомеризація н-гексану на нікельвмісному цеоліті типу морденіту

Синтезовано зразки нікельвмісного морденіту внаслідок просочування із водних розчинів нітрату нікелю. З використанням методу низькотемпературної адсорбції/десорбції азоту та мікроімпульсної ізомеризації н-гексану вивчено пористі та каталітичні властивості. За температур 523–573 К максимальні виходи ізомерів становлять 10-12 % мас. для вмісту Ni 1–5 % мас.

Теоретичні дослідження деяких похідних тіосемікарбазиду з міддю з використанням теорії функціонала густини

Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені за допомогою адсорбційної інверсійної вольтамперометрії. Квантово-хімічні розрахунки виконані на базі 6-31G(d) у поєднанні з методом апроксимації локальної спінової щільності та реалізовані в пакеті програм Gaussian 09. Доведено наявність значної залежності між сумарною енергією комплексів міді та межею виявлення: чим стабільніший комплекс, тим нижча межа виявлення.

Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі

Досліджено вплив пристрою РПН на ідентифікацію виткових замикань у силових багатообмоткових трансформаторах.

Взаємодія олеїнової кислоти з етаноламінами

Досліджено закономірності взаємодії олеїнової кислоти з сумішшю етаноламінів за нестаціонарних умов у присутності каталізатора – катіонообмінної смоли КУ-2-8 у Н-формі. Визначено вплив співвідношення реагентів і кількості каталізатора на конверсію кислоти та селективність утворення і вихід продуктів. Показано, що реакції N-ацилування моно- і діетаноламінів олеїновою кислотою відбуваються з вищою інтенсивністю, порівняно з естерифікацією гідроксильних груп етаноламінів.