квантово-хімічні розрахунки

Мономолекулярні плівки органічних діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря

Вивчено мономолекулярні плівки діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря.На їх поведінку впливає структура молекули та розчинник. Числові значення площ молекул, які екстрапольовані на нульовий тиск відрізняються, що вказує на різну конформацію молекул в моношарі. Квантово-хімічними методами проведено розрахунки конформаційних станів дипероксидів. Експериментальні дані та квантово-хімічні розрахунки узгоджуються між собою.

Молекулярне моделювання окиснювальної реакції акридину пероксикислотами

Квантово-хімічними методами розраховано оптимальну геометричну будову та реакційну здатність деяких пероксикислот, акридину та продуктів їхньої взаємодії. Встановлено, що теплота утворення пероксикислот (ПК) і карбонових кислот (KК) збільшується із підвищенням довжини вуглеводневого радикалу. Залежності площ молекул ПК та молекул KК від кількості атомів карбону в молекулах є лінійними. Потенціали йонізації всіх досліджених ПК близькі і знаходяться в діапазоні 11.22–11.39 еВ, залежно від методів розрахунку.

Експериментальні та теоретичні дослідження протикорозійних властивостей тимолу

Тимол досліджено як новий леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Для оцінки складу та характеристики сформованих захисних шарів використовували гравіметричні та електрохімічні дослідження, доповнені спектральними FT-IR та мікроскопічними методами аналізу SEM. Плівка, утворена на поверхні сталі з парогазової фази тимолу, забезпечує ефект післядії на рівні 90% за періодичної конденсації вологи впродовж 504 годин. Для оцінки адсорбційної здатності тимолу проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекули тимолу.