студентство

Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади

Визначальною  ознакою  освітніх  технологій  є  прогресивний,  часто  виперед-жальний  характер  їх  розвитку  стосовно  технічних  засобів.  Суть  в  тому,  що  тотальне
введення  комп’ютера  в  освітню  сферу  вимагає  ретельного  перегляду,  аналізу  всіх
компонентів  навчального  процесу.  У  дистанційному  навчанні  активно  застосовують
наступні  Internet  технології:віртуальні  спільноти  –  роблять  ставку  на  спілкування,  яке

Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько- правові аспекти

У  статті  на  основі  ґрунтовного  аналізу  чинного  національного  й  міжнародного
законодавства,  сучасних  наукових  розвідок  окреслено  теоретико-правові  аспекти
академічної  мобільності  українського  студентства  в  умовах  глобалізованого  простору. 
З’ясовано, що академічна мобільність, як свідчить практика, є системним явищем. Вона
враховує  об’єктивну  сторону(державну  політику  в  галузі  освіти  –  професійної  освіти

Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства

Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс-
формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття
сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та
підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у
сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо-
ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу
глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте-