Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади

Chornopyska V. Z., Kucherenko N. V. Distanceeducation technologies
in highereducation: acciologicaland legalbasis

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Визначальною  ознакою  освітніх  технологій  є  прогресивний,  часто  виперед-жальний  характер  їх  розвитку  стосовно  технічних  засобів.  Суть  в  тому,  що  тотальне
введення  комп’ютера  в  освітню  сферу  вимагає  ретельного  перегляду,  аналізу  всіх
компонентів  навчального  процесу.  У  дистанційному  навчанні  активно  застосовують
наступні  Internet  технології:віртуальні  спільноти  –  роблять  ставку  на  спілкування,  яке
обумовлює  ефективний  розвиток  комунікаційної  компетентності  студентства;  віртуаль-ні  світи  –  фабрикують  різні  можливі  ситуації  для  студента,  які  де-факто  неможливо
реконструювати  у  дійсності,  як  з  етичних,  так  і  практичних  міркувань,  разом  з  тим  все
що  діється  у  віртуальному  середовищі,  розуміється,  приймається  як  фрагмент  життя
або  елемент  реальності;  online-ігри  –  передусім  скеровані  на  комунікацію  та  взаємо-діяння,  обумовлюють  перспективу,  себто  дають  певний  шанс  розвивати  соціальні
компетентності  та  психологічну  адекватність,  запобігають  виникненню  різноманітних
внутрішніх конфліктів або ж пізніше допомагають їх ефективно вирішувати. 
У  процесі  організації  дистанційного  навчання  з  метою  забезпечення  ефективної
взаємодії  потрібно  додержуватися  таких  основоположних  принципів:ґрунтовна, 
солідна  організація  дидактичного  діалогу;імітування  своєрідного  діалогу  в  самих
навчальних  матеріалах;створення  індивідуального  сприяння,  допомоги  студентам  у
період  між  стаціонарними  заняттями:  консультації,  надання  цікавого  навчального
матеріалу,  який  може  забезпечити  запити  сучасного  студентства;  ощадливий
розподіл  часу  між  взаємною  діяльністю  викладачів  й  студентів  дистанційного
навчання та їх самостійною роботою.

1. Innovacijn iinformacijno-komunikacijni texnologiyi navchannya matematy`ky` : navchal`ny`jposibny`k [Innovative Information and Communication Technologies for Mathematics Training: A Tutorial]. V. V. Korol`s`ky`j, T. G. Kramarenko, S. O. Semerikov, S. V. Shokalyuk. Naukovy`j redaktor akademik APN Ukrayiny`, d.ped.n., prof. M. I. Zhaldak. Kryviy Rih: Book Publishing House of Kireevsky Publ, 2009. 324 p.2. Manako A. F. Texnologichni aspekty` innovacijnogo cilespryamovanogo rozvy`tku telekomunikacijnogo naukovo-osvitn`ogo prostoru [Technological aspects of innovative purposeful development of telecommunication scientific and educational space]. Zb works of Nikolayev State University. 2006. No. 6. pp. 227–238. 3. Kompleks normaty`vny`x dokumentiv dlya rozrobky` skladovy`x sy`stemy` standartiv vy`shhoyi osvity`. Galuzevistandarty` vy`shhoyiosvity`[A set of normative documents for the development of components of the system of higher education standards. Sectoral standards of higher education.]. Uklad. Petrenko V. L. InformationBulletin. 2003. No. 10. 82 p. 4. Marchuk N. Yu. Psikhologo-pedagogicheskie osobennosti distantsionnogo obucheniya [Psychological and pedagogical features of distance learning]. Pedagogical education in Russia. 2013. No. 4. pp. 78–85. 5.Koberny`k O. M. Proektuvannya navchal`no-vy`xovnogo procesu v shkoli [Design of educational process in school]. Design of educational process in school. Kiev: KhreshchatykPubl, 1995. 153 p. 6. ICT in Education Unesko. Available at: http://www.unescobkk.org/education/ict. 7. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dy`stancijnenavchannya :Nakaz vid 25.04.2013 r. No 466 [On Approval of the 121 Regulations on Distance Learning: Order dated April 25, 2013 No. 466]. Ministry of Education and Science of Ukraine. Available at:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. 8. Mashbits E. I. Komp’yuterizatsiya obucheniya: Problemyiperspektivy [Computerization of learning: Problems and prospects]. Moscow: Knowledge Publ, 1986. 80 p. 9. By`kov V. Yu. Modeli organizacijny`x sy`stem vidkry`toyi osvity [Models of Organizational Systems of Open Education]. Kyiv: Atika Publ, 2009. 684 p. 10. Virtual’nost’ kak sposob izucheniya real’nogomira [Virtualityas a way to explore the real world].Available at:http://younglinux.info/blender/virtualreality.php. 11. Khutorskoi A. V. Praktikum po didaktike i sovremennym metodikam obucheniya [Workshop on didactics and modern teaching methods]. SPb .: PeterPubl, 2004. 541 p. 12. Smul`son M. L. Psy`xologiya rozvy`tku intelektu [Psychology of the developmentof intelligence]. APSof Ukraine. Institute ofPsychology them. GS Kostyuk Kyiv,2001.274p. 13. Mashbits E. I. Komp’yuterizatsiya obucheniya: Problemy i perspektivy [Computerization of learning: Problems and prospects]. Moscow: KnowledgePubl, 1986. 80 p. 14. Talyzina N. V. Pedagogicheskaya psikhologiya: ucheb. dlya stud. sred. ped. ucheb [Pedagogical psychology: studies. for stud. n ped. studies. institutions. 3rd ed., Stereotype]. Moscow: Publishing Center«Academy»Publ., 2001. 288 p.15. Kolgatin A. G., Kolgatin L. S. Pedagogicheskaya diagnostika pri organizatsii samostoyatel’noi raboty studentov sredstvami distantsionnogo obucheniya [Pedagogical diagnostics in the organization of students’ independent work by means of distance learning]. Information technology in education. 2013. No. 16. pp. 10–19.