Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства

Harasymiv В. "Academichna mobilnyst yak strategichna variatsii ukrainskogo studentstvo" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс-
формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття
сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та
підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у
сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо-
ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу
глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте-
ризовані зовнішні та внутрішні проблеми, що впливають на вітчизняну освіту.

1. Mike Byram, Fred Dervin. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Mike
Byram, Fred Dervin. Available at: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf. 2. Shpektorenko I. V.
Struktura akademichnoyi mobil'nosti personalu: upravlins'kyy aspekt [Structure of Academic Mobility
of Personnel: Managerial Aspect]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
Patp/2009_2/09sivpua.pdf. 3. Hulyayeva N. M. Mobil'nist' vykladachiv i studentiv: problemy ta
oriyentyry [Mobility of teachers and students: problems and benchmarks]. Materialy VI shchorichnoyi
mizhnarodnoyi konferentsiyi “Rozbudova menedzhment-osvity v Ukrayini” (17–19 lyutoho 2005 r.,
m. Dnipropetrovs'k). Kyiv : Navch.-metod. tsentr “Konsortsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v
Ukrayini” Publ, 2005. pp. 76–81. 4. Bolons'kyy protses u faktakh i dokumentakh [Bologna process in
facts and documents]. Upor. : Stepko M. F., Bolyubash Ya. Ya., Shynkaruk V. D., Hrubinko V. V., Babyn I. I.
Kyiv: Vyd-vo TDPU Publ, 2006. 52 p. 5. Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 p.
No. 1556-VII [About Higher Education. Law of Ukraine dated 01.07.2014 p. No. 1556-VII]. Available at:
http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18. 6. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok realizatsiyi
prava na akademichnu mobil'nist'. Postanova KMU vid 12 serpnya 2015 r. No. 579 [On Approval of the
Regulations on the Procedure for the Implementation of the Right to Academic Mobility. CMU Resolution
dated August 12, 2015 No. 579]. Available at: http:// www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid.
7. Natsional'na stratehiya rozvytku osvity na 2012–2021 roky [National Strategy for the Development of
Education for 2012-2021]. Available at: http:// www.meduniv.lviv.ua/files/.../nats_strategia.pdf.
8. Monitorynh intehratsiyi ukrayins'koyi systemy vyshchoyi osvity v Yevropeys'kyy prostir vyshchoyi osvity
ta naukovoho doslidzhennya : analit. zvit [Monitoring the integration of the Ukrainian higher education
system into the European Higher Education Area and scientific research: analyst. report]. Mizhnarod.
blahod. Fond “Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky” ; za zah. red. T. V. Finikova, O. I. Sharova.
Kyiv : Takson Publ, 2014. 144 p. 9. Antonov A. V. Derzhavne rehulyuvannya protsesu aktyvizatsiyi
akademichnoyi mobil'nosti [State regulation of the process of activating academic mobility]. Visnyk
Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya. 2015. Vol. 2.
рр. 50–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_10 10. Fedorova I. I.
Akademichna mobil'nist' ukrayins'kykh studentiv suchasnoho osvitn'oho prostoru [Academic mobility
of Ukrainian students of modern educational space]. I. I. Fedorova, Ya. V. Trofymenko. Visnyk NTUU“KPI”.
Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika : zbirnyk naukovykh prats' Publ. 2012. No. 2(35). pp. 139–144.