деревина

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.

Деревинно-полімерний композит на основі стирену і тріетокси(вінілфенетил)силану

Сьогодні отримання екологічно чистих деревинних композиційних матеріалів є одним із головних завдань. Карбамідо-, феноло- і меламіноформальдегідні смоли, які використовують сьогодні, шкідливі для організму людини і мають тривалу дію. Тому заміна цих та інших смол безпечними в’яжучими речовинами є однією з головних проблем.

Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

Розроблено математичну модель неізотермічного вологоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних характеристик. Сформульовану математичну модель реалізовано методом скінченних елементів для в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Шляхом об’єктно-орієнтованого аналізу спроектовано та здійснено програмну реалізацію моделі у вигляді задокументованих класів.

Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood

Здійснено математичне моделювання процесів тепломасоперенесення і в’язкопружного деформування у гігроскопічних капілярно-пористих матеріалах зі змінними анізотропними тепломеханічними характеристиками, що має важливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозбережних технологій високотемпературного сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції.

The Protection of Wooden Constructing Materials and Structural Elements of Buildings Against Biological Damage

The methods of wooden building materials protection from biological damage were analysed. Constant technical monitoring is the main preventive measure against damage of structural elements of the wooden buildings. The most effective methods from biological damage are chemical treatment, capillary infiltration, diffusion treatment and impregnation under pressure.