туристичні потоки

Моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of metrology numbers are offered.

Моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of ant algorithms is presented.

ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

У статті розкрито зміст поняття «туризм» та подано класифікацію різновидів туризму. Проаналізовано туристичні потоки та індекс туристичної конкурентоспроможності України.  Наведено ряд суспільно-важливих функцій та завдань туристичної діяльності. Розглянуто найбільш привабливі напрями розвитку сучасного туризму. Зазначено основні перешкоди щодо розвитку туристичного бізнесу в Україні та запропоновано перспективні напрями їх вирішення.

СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ

У статті проаналізовано результати соціологічного опитування туристів з метою
виявлення їхнього ставлення до можливостей і перспектив розвитку містичного т уризму
на Львівщині. За допомогою методів описової (дескриптивної) статистики зведено та
проаналізовано відповіді респондентів. Сформовано профіль туриста Львівщини, який
цікавиться містичним туризмом, шляхом аналізу взаємозв’язків між різними змінними
за результатами соціологічного опитування з використанням методу біваріантного