ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій
3
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розкрито зміст поняття «туризм» та подано класифікацію різновидів туризму. Проаналізовано туристичні потоки та індекс туристичної конкурентоспроможності України.  Наведено ряд суспільно-важливих функцій та завдань туристичної діяльності. Розглянуто найбільш привабливі напрями розвитку сучасного туризму. Зазначено основні перешкоди щодо розвитку туристичного бізнесу в Україні та запропоновано перспективні напрями їх вирішення.

 1. Чаплінський Ю.Б. (2011). Теоретичні аспекти сутності дефініції «туризм». Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Випуск ІІІ. (43). С.236-241.
 2. Шуплат О.М. (2015). Формування поняття «туризм» у сучасній економічній науці. Вісник Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Серія: Ефективна економіка. Випуск 12. С.1-7
 3. Шепелюк С.І. (2013). Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні. Вісник Луцького інституту розвиту людини Університету «Україна». Серія: Економіка та організація туризму. Випуск 17. С. 262-268.
 4. Бондаренко М.П. (2012). Теоретичні засади розвитку індустрії туризму. Вісник Київського університету права НАН України. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Випуск 6. С. 20-22.
 5. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю.(2015) Індустрія туризму: сутність, складові кластери, необхідність державного регулювання. Теорія та практика державного управління.
  Випуск 4. С.1-9.
 6. В.В. Бушуєв (2001) Про дефініцію «індустрія туризму». Культура Народів Причорномор’я. Випуск  25. С. 179-182 Available at:  http://infotour.in.ua/bushuev.htm
 7. Чорненька Н.В. (2006) Організація туристичної індустрії: навч. посіб. К. Атіка. с. 264.
 8. Петрович Й.М., Бондаренко Ю.Г., Просович О.П. (2019) Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». №3. С. 3-15
 9. Гальків Л.І., Галаз Л.В., Денбіцка Й. (2019) Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Випуск 4 , С. 24-33
 10. Оліховська М.В. (2012) Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів.  20 c.
 11. Закон України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. №1282-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15
 12. Шамара І.М. (2016) Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: «Міжнародні відносини. Економіка. Країзнавство. Туризм». Випуск 5. С. 167-170.
 13. Krasnova, J.A., Antonova A.V. (2014). “The concept and legal features of tourism in Ukraine”, Scientific Bulletin of NULES of Ukraine, vol. 197, pp.132-140.
 14. Adam Leposa (2019) Stats: Travel Industry Second-Fastest Growing Sector In The World.
  Available at:  https://www.travelagentcentral.com/running-your-business/stats-travel-industry-second-fastest-growing-sector-world
 15. Бартошук О.В. (2011) Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід). Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: Класичний приватний університет.  Випуск 2. С.62-68.
 16. Гук Н.А. (2016) Міжнародний туризм в Україні: реалії та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 7 Ч. 1. С. 99–102.
 17. Піменов В. Г. (2018) Розвиток екологічного туризму в Україні.: основні поняття, проблеми, сучасний стан. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. Випуск 52. С. 198-208.
 18. Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон (2015-2018 роки). Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSpecial=true
 19. The travel and tourism competiveness report 2019. World Economic Forum. Available at:  https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
 20. Безпала О.А. (2017)  Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні. Економіка: реалії часу. №6(34).С. 1-9.
 21. Колосінська М.І. (2016). Підходи до класифікації видів та форм туризму. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Випуск 9. С. 146-150
 22. Коржилов Л.І. (2014). Туризм в Україні. Класифікація та види. Вісник Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Серія: Ефективна економіка. Випуск 9. С. -149
 23. УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України. Available at : https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2576372-truskavec-zazihnuv-na-turisticnij-rekord.html
 24.