швидкодія

Мінімізація BITSLICED-представлення 4×4 S-Boxes на базі тернарної логічної інструкції

Статтю присвячено методам і засобам для генерації програмноорієнтованих bitsliced-описів бієктивних 4×4 S-Boxes зі зменшеною кількістю інструкцій на базі тернарної логічної інструкції. Згенеровані запропонованим методом bitsliced-описи дають змогу покращити продуктивність та безпеку програмних імплементацій криптоалгоритмів, що використовують 4×4 S-Boxes на різноманітних процесорних архітектурах та при проектуванні апаратних засобів шифрування.

Моделювання впливу струмів витікання компонентів на точність рекурентних ЛАЦП

Дана робота присвячена дослідженню похибок рекурентних логарифмічних аналогоцифрових перетворювачів (ЛАЦП). Наведено узагальнену структурну схему рекурентних ЛАЦП зі змінною основою логарифму. Викладено особливості їх реалізації та принципу дії. Розроблено моделі рекурентних ЛАЦП, які враховують вплив струмів витікання компонентів схем перетворювачів. У моделях враховано зміну структури рекурентних ЛАЦП в процесі перетворення. Для збільшення швидкодії ЛАЦП використано аналогові ключі, в яких за рахунок введення операційного підсилювача зменшено опір ключа у ввімкненому стані.

Метод та утиліта для мінімізації bitsliced-представлення 4×4 s-boxes

Статтю присвячено методам і засобам для генерації bitsliced-описів бієктивних 4×4 S-Boxes зі зменшеною кількістю вентилів/інструкцій. Згенеровані запропонованим  методом  bitsliced- описи дають змогу покращити безпеку та продуктивність як програмних імплементацій криптоалгоритмів, що використовують 4×4 S-Boxes, на різноманітних процесорних архітектурах, так і апаратних засобів на базі FPGA і ASIC.

Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса

Мета. Проведення порівняльної характеристики кінематичних параметрів розробленого плоско штанцювального преса, приводний механізм рухомої натискної плити якого містить розклинювальні важелі, ролики, кулачок і пружину, при двох законах періодичного руху вихідної ланки (ролика). Методика. Матеріалом досліджень обрано плоско штанцювальний прес, для якого було розроблено нову конструкцію приводного механізму рухомої натискної плити, на який отримано патент України на винахід.

Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів

Досліджено параметри рекурентних логарифмічних АЦП. Встановлено взаємну залежність між значенням основи логарифму, точністю та швидкодією.

Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу.

Аналіз динаміки руху електродів дугової сталеплавильної печі за різних законів керування

Дугові сталеплавильні печі (ДСП) — це основні електротехнологічні агрегати для виробництва високолегованих та спеціальних сталей і прецизійних сплавів. Ефектив- ність їх роботи визначається досконалістю підсистеми керування електричним режимом (ЕР) та підсистеми регулювання його координат. Вказані підсистеми складають струк- туру ієрархічної системи керування режимами електросталеплавлення, яка належить до класу складних взаємозв’язаних суттєво нелінійних стохастичних систем з інтенсивними параметричними і координатними збуреннями та пофазно несиметричним навантаженням.