Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Досліджено параметри рекурентних логарифмічних АЦП. Встановлено взаємну залежність між значенням основи логарифму, точністю та швидкодією.

  1. Мичуда З.Р. , Ільканич К.І., Мичуда Л.З. Новий метод логарифмічного аналого-цифрового перетворення// Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», 2004, № 12, с.220-224.
  2. Brian Watson. Analog to Digital Conversion Using Recurrent Neural Networks.[Теxt] Patent USA, no. US007345604B2, 2008.
  3. Мичуда Л.З. Функціональні перетворювачі рекурентного типу на комутованих конденсаторах для систем енергообліку. [Текст] / Л.З. Мичуда, З.Р. Мичуда // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.» [зб. наук. праць] — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — 2010р. — № 677 — с.98 — 104.
  4. Aigerim Tankimanova, Akshay Kumar Maan, Alex Pappachen James. (2017) Level-shifted neural encoded analog-to-digital converter [conference-paper]/ 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS): 5-8 December 2017, Batumi, Georgia. DOI: 10.1109/icecs.2017.8292026
  5. Ромашко В.Я. Аналіз режимів роботи перетворювачів елктронної енергії методом функцій вільного режиму: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук за спеціальністю 05.09.12 — напівпровідникові перетворювачі електроенергії. ─ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2010. Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/806
  6. О.В. Полярус. Динамічна нейромережева модель первинного перетворювача. [Текст] / О.В. Полярус, А.О Подорожняк, А.О. Коваль // ISSN 2079-0031 Вестник НТУ «ХПИ». — 2014. — № 35 (1078) — с. 152 — 160.
  7. A.O Podorozhniak, A.O. Koval // ISSN 2079-0031 Vestnyk NTU «KhPY». — 2014. — № 35 (1078) — s. 152 — 160.
  8. Патент 113138 Україна. Логарифмічний аналого-цифровий перетворювач/ Мичуда Л.З., 2016, Бюл.№ 23.
  9. В.Ф. Болюх. Исследование линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя при различных схемах питания индуктора [Текст] / В.Ф. Болюх, А.И. Кочерга, И.С. Щукин // ISSN 2074-272X. Електротехніка і Електромеханіка. — 2018. — № 1— с.21 — 28. DOI: 10.20998/2074- 272X.2018.1.03
  10. Patent 232384 Polska. Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy/ Myczuda Z., 2019, WUP 06/19.​