ДПФ

Реакція Фріделя-Крафтса вінілтриметоксисилану зі стиреном та композитні матеріали на їхній основі

Здійснено алкілування стирену вінілтриметоксисиланом за реакцію Фріделя-Крафтса в присутності безводного AlCl3. Отримано алкокси(4-вінілфенетил)силан. Синтезовані продукти ідентифікували за допомогою 1H, 13C, COSY ЯМР та FTIR спектроскопії. Обговорено розрахунки з використанням методу квантово-хімічної неемпіричної теорії функціоналу густини (DFT) для реакції між вінілтриметоксисиланом і стиреном, здійсненої за орто-, мета- і пара-положеннями.

Ефект основності та нуклеофільності в перенесенні заряду адуктів AlH3-основ: теоретичний підхід

Це дослідження дозволяє вивчити взаємодію кислоти Льюїса $\left(\mathrm{AlH}_3\right)$ й основ Льюїса: $\mathrm{CO} ; \mathrm{H}_2\mathrm{O} ; \mathrm{NH}_3 ; \mathrm{PH}_3 ; \mathrm{PCl}_3 ; \mathrm{H}_2 \mathrm{S} ; \mathrm{CN}^{-} ; \mathrm{OH}^{-} ; \mathrm{O}_2^{-2} ; \mathrm{F}^{-} ; \mathrm{N}\left(\mathrm{CH}_3\right)_3 ; \mathrm{N}_2 ; \mathrm{N}_2 \mathrm{H}_4 ; \mathrm{N}_2 \mathrm{H}_2 ; \mathrm{C}_5 \mathrm{H}_5 \mathrm{N} ; \mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{5^{-}}\mathrm{N}\mathrm{H}_2$.

Дослідження та порівняння антиоксидантного потенціалу катехінів, які містяться в зеленому чаї: DFT дослідження

Для порівняння антиоксидантного потенціалу чотирьох основних катехінів, які містяться в зеленому чаї, застосовано DFT розрахунки. Детально досліджено термодинамічні параметри, пов’язані з трьома ключовими механізмами первинної антиоксидантної дії. Також досліджено молекулярні орбітальні енергії, абсолютну твердість, електронегативність та індекс електрофільності, які сприяють поглинанню радикалів. Потенціал поглинання радикалів кожної гідроксильної групи цих поліфенольних антиоксидантів досліджено незалежно.

Квантово-хімічне моделювання реакції гідросилілування дивінілбензену триетоксисиланом

Проведено гідросилілування триетоксисиланом суміші орто- і пара-дивінілбезену в присутності каталізатора Карстедта й отримано відповідний продукт – триетокси(вінілфенетил)силан. Будову і склад отриманого продукту підтверджено визначенням молекулярної маси, молекулярною рефракцією, а також даними 1H і 13C ЯМР-спектроскопії. Встановлено, що реакція приєднання відбувається як в орто-, так і в пара-положенні. Гідросилілування відбувається і за правилом Марковникова, і проти правила Марковникова.

Оцінка впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність саліциліденанілінових лігандів для координування йонів перехідних металів(ii): dft дослідження

Проведені комп‘ютерні обчислення впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність ряду лігандів саліциліденніаніліну, що містить 13 молекул. На теоретичному рівні DFT/B3LYP/TZP розраховані глобальні параметри реактивності, такі як EHOMO, ELUMO, енергія йонізації, електронегативність, хімічна твердість, хімічна м‘якість, індекс електрофільності та проведено аналіз молекулярного електростатичного потенціалу. Приведені детальні пояснення впливу заміщення та положення замісника на реакційну здатність досліджуваних лігандів.

Ферроценілметилнуклеїнові основи: синтез, розрахунок дпф, електрохімічна та спектроскопічна характеристика

Синтезовані три ферроценілметилнуклеїнові основи (FcMeNb). За допомогою методів циклічної вольтамперометрії, абсорбційної електронної спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії охарактеризовано синтезовані сполуки. Енергію прикордонних молекулярних орбіталей визначено за методом DFT/B3LYP у поєднанні з базовим набором 6-311++G(d, p) в ацетонітрилі. Встановлено, що нижчі стандартні константи швидкостей сполук FcMeNb порівняно з ферроценом вказують на більш повільну кінетику переносу електронів.