Вісник № 676, 2010

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 676. – 134 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

У цьому номері

(26 статей)
Ольга Кочерга, Володимир Пілецький
сс. 23 - 26
Людмила Туровська
сс. 82 - 85
Роман Микульчик, Петро Слободян
сс. 107 - 110

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000