Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст.

Якимович-Чапран Д. Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2016. – № 842. – С. 165–170.

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто 101-ну мовознавчу терміноназву, засвідчену в українськомовній частині «Граматики» спілки Адельфотес. Аналіз мотиваційної бази, граматичних і семантичних особливостей, походження номенів та їхніх складників дає підстави стверджувати, що львівським науковцям 1591 року вдалося створити першу систему термінолексики з морфології та фонетики, яка доволі добре надавалася для опису української та грецької мов і стала основою для граматичних праць науковців подальших поколінь.

1. Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий. – М. : Гос. изд-во иностр. и национ. словарей, 1958. – тт. І–ІІ. 2. Жуковская Л. Барсовский список грамматического сочинения «О восьми частях слова» / Л. Жуковская // Східнослов’янські граматики XVI–XVII ст. : матеріали симпозіуму. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 29–51. 3. Звонська-Денисюк Л. Давньогрецька мова / Леся Звонська-Денисюк. – К. : Томіріс, 1997. – 592 с. 4. Литвинов В. Латинсько-український словник / Володимир Литвинов. – К. : Українські пропілеї, 1998. – 712 с. 5. Медведь О. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан) : автореф. дис ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Олена Медведь. – Х., 2001. – 17 с. 6. Москаленко Н. Из истории украинской грамматической терминологии : автореф. дисс. на ... канд. филол. наук / Надежда Москаленко. – К., 1956. – 16 с. 7. Москаленко Н. Нарис історії української граматичної термінології / Надія Москаленко. – К., 1959. – 224 с. 8. Німчук В. Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст. / Василь Німчук. – К. : Наук. думка, 1985. – 224 c. 9. Славинець-кий Є. Лексикон словено-латинський / Єпифаній Славинецький, Арсеній Корецький-Сатановський // «Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський Є Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот. до вид. В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 421–540. 10. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) : в 10 т. / [под ред. Р. И. Аванесова]. – М. : Русский язык, 1988–1991. – тт. I–IV. 11. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / [відп. ред. Д. Гринчишин]. – Л., 1994–2010. – Вип. 1–15. 12. Срезневский И. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам / Измаил Срезневский. – СПб, 1893–1911. – тт. І–ІІІ. 13. Белей Л. Старослов’янсько-український словник / Любомир Белей, Олег Белей. – Л. : Свічадо, 2001. – 332 с. 14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / Макс Фасмер. – М. : Прогресс, 1986-1987. – тт. I–IV. 15. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталія Яковенко. – К. : Критика, 2005. – 584 c. 16. Horbatsch O. Die erste gedrukte griechisch-kirchenslavische Grammatik aus dem J. 1591 / Olexa Horbatsch // Adelphotes. Die erste gedrukte griechisch-kirchenslavische Grammatik. L’viv-Lemberg 1591 / herausgegeben und eingeleitet von Olexa Horbatsch. – München : Verlag Otto Sagner, 1988. – S. I–XIII.