ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ "ВИПУСКНИК"

https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.046
Надіслано: Жовтень 06, 2019
Прийнято: Листопад 20, 2019

Цитування за ДСТУ: Кузьмін О. В., Яцишин Т. Я. Проектування та реалізація інформаційно-пошукової системи "Випускник". Український журнал інформаційних технологій. 2019, т. 1, № 1. С. 46–51.

Citation APA: Kuzmin, O. V., & Yatsyshyn, T. Y. (2019). Design and implementation of the information search system "Graduate". Ukrainian Journal of Information Technology, 1(1), 46–51. https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.046

1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем управління

Од­ним з ос­нов­них по­каз­ни­ків рейтин­гу ук­ра­їнсь­ких уні­вер­си­те­тів є якість під­го­тов­ки майбут­ніх ви­пус­кни­ків. Якість під­го­тов­ки ви­пус­кни­ка мо­же бу­ти ві­доб­ра­же­на мож­ли­віс­тю його пра­цев­лаш­ту­ван­ня. Від­сте­жу­ван­ня кар'єрно­го рос­ту ви­пус­кни­ка не­мож­ли­во без ство­рен­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща ін­фор­ма­ції про цей про­цес і дос­ту­пу до нього ви­пус­кни­ка, який міг би за­но­си­ти ін­фор­ма­цію про своє пра­цев­лаш­ту­ван­ня. Ос­нов­ною ме­тою ство­рен­ня ін­фор­ма­ційно-по­шу­ко­вої сис­те­ми "Ви­пус­кник" є роз­роб­лен­ня прог­рам­но­го рі­шен­ня для ка­федр ук­ра­їнсь­ких уні­вер­си­те­тів, яке збе­рі­га­ло би ін­фор­ма­цію про ви­пус­кни­ків. Для ство­рен­ня прог­рам­но­го рі­шен­ня та до­сяг­нен­ня ці­лей роз­роб­ле­но веб орієнто­ва­ну сис­те­му, яка пра­цює за ар­хі­тек­тур­ним шаб­ло­ном клієнт-сер­вер з клієнтсь­кою час­ти­ною в ре­жи­мі од­нос­то­рін­ко­во­го зас­то­сун­ку, роз­гор­ну­то­го на сер­ве­рі Win­dows Web Ser­ver 2016. Сис­те­ма містить: клієнт-сер­вер­ний зас­то­су­нок для ви­ко­рис­тан­ня пер­со­на­лом ка­фед­ри та ви­пус­кни­ка­ми; фун­кці­онал на­пов­нен­ня ба­зи да­них (БД) но­ви­ми ви­пус­кни­ка­ми ка­фед­ри, та онов­лен­ня вже іс­ну­ючих за­пи­сів про ви­пус­кни­ків; фун­кці­онал зак­ри­то­го по­шу­ку ви­пус­кни­ків з ін­фор­ма­цією про нав­чан­ня; ста­тис­тич­ну ін­фор­ма­цію про ви­пус­кни­ків на під­ста­ві об­ра­них кри­те­рі­їв; фун­кці­онал для ви­пус­кни­ків для онов­лен­ня ін­фор­ма­ції про про­фе­сійну кар'єру та до­сяг­нен­ня. Для цього прог­рам­но­го рі­шен­ня спро­ек­то­ва­но та роз­роб­ле­но ре­ля­ційну ба­зу да­них MS SQL Ser­ver. Сис­те­му бу­ло роз­роб­ле­но за до­по­мо­гою мо­ви прог­ра­му­ван­ня C#, з ви­ко­рис­тан­ням тех­но­ло­гії ASP.NET Co­re, а друж­ні ко­рис­ту­ваць­кі ін­тер­фейси – за до­по­мо­гою HTML, CSS 3, та мо­ви Ja­vaScript на під­ста­ві біб­лі­оте­ки Re­act та роз­ши­рен­ням JSX, з еле­мен­та­ми біб­лі­оте­ки Bo­otstrap. Та­ка ба­га­то­фун­кці­ональ­на сис­те­ма ма­ти­ме ве­ли­ку по­пу­ляр­ність зав­дя­ки зруч­но­му ко­рис­ту­ваць­ко­му ін­тер­фейсу, ви­со­ку швид­кість оп­ра­цю­ван­ня ко­рис­ту­ваць­ких за­пи­тів, спо­ві­щен­ня ко­рис­ту­ва­ча про по­дії, що пов'яза­ні з його об­лі­ко­вим за­пи­сом. Пла­нується удос­ко­на­лю­ва­ти сис­те­му та до­да­ти мож­ли­вість ін­тег­ра­ції з ін­ши­ми сис­те­ма­ми про­це­су нав­чан­ня сту­ден­тів у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах.

[1]     Bilyk, L. O., & Pas­hen­ko, G. V. (2013). Impro­ve­ment of in­for­ma­ti­on sup­port of ma­na­ge­ment of hig­her edu­ca­ti­onal insti­tu­ti­ons of Uk­ra­ine. Ret­ri­eved from: jvestnik-sss.don­nu.edu.ua ›ar­tic­le› downlo­ad.

[2]     Fow­ler, M. (2006). The ba­sics. (3rd ed.). Mos­cow: Symbol-Plus, 192 p. [In Rus­si­an].

[3]     Gam­ma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlis­si­des, J. (2001). Techniq­ues for ob­ject-ori­en­ted de­sign. De­sign pat­terns. St. Pe­tersburg: Pe­ter, 368 p. [In Rus­si­an].

[4]     Grytsyuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2018). Nature and Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Region Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 28(2), 99–110. https://doi.org/10.15421/40280219.

[5]     Hrytsiuk, Yu. I., & Dalyavskyy, V. S. (2018). Using Petal Diagram for Visualizing the Results of Expert Evaluation of Software Quality. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 95–104. https://doi.org/10.15421/40280919

[6]     Kuz­ma, K. T. (2008). Analysis of au­to­ma­ted systems of hig­her edu­ca­ti­on insti­tu­ti­on ma­na­ge­ment. Dnip­ro­pet­rovsk Na­ti­onal Uni­ver­sity. O. Goncha­ra, 134–144.

[7]     Kuz­min, O., & Yatsyshyn, T. (2018). Archi­tec­tu­re of the grad­ua­te se­arch en­gi­ne. Pro­ce­edings 23th In­ter­na­ti­onal Mo­de­ling Scho­ol of AM­SE-UAPL, Shatsk-Uk­ra­ine, July 2-6, 2018. Techni­cal News, 1(47), 2(48), 101–103. Lviv. [In Uk­ra­ini­an].

[8]     Osadchy, V., Osadchy, K., & Bur­dey, V. (2015). Ex­pe­ri­en­ce in de­ve­lo­ping an in­for­ma­ti­on system for ac­co­un­ting and mo­ni­to­ring employ­ment of uni­ver­sity grad­ua­tes. (Ser. Pe­da­gogy). Sci­en­ti­fic Bul­le­tin of MSRU B. Khmel­nitsky, 1, 264–268. Ret­ri­eved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_1_46

[9]     Tid­well, J. (2011). De­sig­ning In­ter­fa­ces: Pat­terns for Ef­fec­ti­ve In­te­rac­ti­on De­sign Pa­ges. (2nd ed.). ORe­illy Me­dia, Jan­uary 9, 2011. (578 p.).

[10]  Hrytsiuk, Yu. I., & Andrushchakevych, O. T. (2018). Means for determining software quality by metric analysis methods. Scientific Bulletin of UNFU, 28(6), 159–171. https://doi.org/10.15421/40280631

[11]  Wig­gers, C. (2003). De­ve­lop­ment of softwa­re req­ui­re­ments. The Rus­si­an Edi­to­ri­al Bo­ard, 487 p. [In Rus­si­an].

[12]  Tro­el­sen, A. (2013). C# 5.0 prog­ram­ming lan­gua­ge and.NET 4.5 plat­form. (6th ed.). Mos­cow: LLC "ID. Wil­li­ams", 1312 p. (Trans. from English). [In Rus­si­an].

[13]  Co­re 2.2. (2019). Downlo­ad .NET Co­re 2.2. Ret­ri­eved from: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.