1(2), 1999

In this issue

(21 articles)
49-53
V. OgoIyuk, G. Sidorenko, V. Solovjov, S. Svetlov
106-110
Y. Ben, R. S. Pronyshyn, S. T. Verbytskyi
111-116
Y. Ben, R. S. Pronyshyn, Stasyuk A.F., Melnychuk O.P.
116-120
A. V. Nazarevych, L.Ye. Nazarevych